MäklarOfferter

Köpa tomt & mark av kommunen eller markägare – att tänka på

Köpa tomt & mark av kommunen eller markägare – att tänka på
Hur köper man en tomt av kommunen eller en annan markägare?

Kommuner har ofta en tomtkö för invånare intresserade av att köpa tomter. Du kan också köpa en tomt av en privat markägare eller ett skogsbolag. Det är många saker att kontrollera innan du köper tomten, till exempel bygglov, byggrättigheter, detaljplan, områdesbestämmelser, markförhållanden, servitut, anslutning till vatten, avlopp, el och fiber samt alla kostnader som uppkommer med tomtköpet och eventuella byggplaner på tomten.

Enligt plan- och bygglagen är en tomt ett markområde som är bebyggt eller som ska bebyggas. En tomt är inte samma sak som en fastighet och kan aldrig omfatta allmän plats. Här får du tips och råd på sådant som är bra att tänka på när du ska köpa en tomt eller mark av kommunen eller en markägare för att bygga hus.

Värdering av en tomt

Flera faktorer påverkar tomtens värdering, till exempel läget, arean, taxeringsvärdet och eventuella servitut och pantbrev. Även möjligheten att bygga på tomten, tillgången till el, vatten och fiber, allmänna kommunikationer, befintliga byggnader på tomten och avstyckningsmöjligheter styr tomtens värdering. Till och med årstiden kan påverka värderingen. Att köpa en sjötomt eller strandtomt är mer attraktivt inför sommarhalvåret medan en tomt i fjällen kan få en högre värdering inför vintersäsongen.

Avstyckning av tomt

En tomtägare kan stycka av en tomt och sälja en eller flera delar. Är du intresserad av att köpa en tomt från en markägare, kommunen eller ett skogsbolag med avsikt att bygga på den måste du först ha ett giltigt förhandsbesked om bygglov av kommunen. Det finns en del regler runt avstyckning av tomter. Vissa tomter får till exempel inte styckas av och en del tomtar får endast styckas av efter särskilda regler. Kommunens detaljplan styr detta och ligger tomten utanför detaljplanen måste du kontakta kommunen då det kan finnas områdesbestämmelser som styr möjligheterna till avstyckning. Det kan också finnas särskilda hänsyn att ta till naturen och djurlivet i området.

Med en så kallad lantmäteriförrättning godkänner Lantmäteriet avstyckningen. Priset för en avstyckning varierar beroende på tomtens ändamål, förutsättningar, servitut och om en fastighetsbestämning måste göras. När ärendet har registrerats hos Lantmäteriet åker en mätningsingenjör till tomten och kontrollerar gränser och stakar ut nya. När alla mätningar är slutförda och all information insamlad fattas ett fastighetsbildningsbeslut, ersättningsbeslut, tillträdesbeslut och avslutningsbeslut. Lantmäteriets handläggningstid varierar men kan ta upp till några månader.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Köpa tomt – checklista

När du ska köpa en tomt från kommunen behöver du oftast stå i en tomtkö. Du kan också köpa en tomt från en bonde eller en privatperson. Det kan ge stora möjligheter att hitta drömtomten men du måste ta reda på hur servitut och detaljplaner ser ut för tomten och hur marken är klassad. Det samma gäller om du köper en tomt från ett skogsbolag. Äger du inte marken brukar man tala om byggnad på ofri grund eller tomträtt.

  • Läs i Lantmäteriets fastighetsregister om tomtens plats, storlek, taxeringsvärde, lagfart samt eventuella rättigheter och skyldigheter gentemot andra fastigheter.
  • Kontakta kommunen för att se om det finns en detaljplan för området eller andra områdesbestämmelser som kan påverka byggplanerna. Det är viktigt att ser hur byggrättigheterna ser ut för tomten. Kommunen kan ge ett förhandsbesked om bygglov.
  • Undersök om det finns särskilda markförhållanden som begränsar och försvårar byggandet, till exempel berg, ytligt grundvatten eller kraftiga lutningar. Det är också bra att se hur vinden påverkar boendet, hur väderstrecken styr fastighetens placering och om hur insynen mot grannar blir.
  • Kontrollera om tomten ingår i en gemensamhetsanläggning (samfällighetsförening) med ansvar för till exempel vägar och lekplatser i området.
  • Ta reda på om det finns vatten, avlopp, el och fiber framdraget till tomtgränsen.
  • Fundera över hur tomten ligger i förhållande till allmänna kommunikationer, förskolor, skolor och affärer och hur detta kommer att påverka boendet.
  • Håll koll på kostnaderna. Flera kostnader är förknippade med ett tomtköp, till exempel avstyckningskostnader, geoteknisk markundersökning, bygglovskostnad, gatubyggnadskostnad om du köper en tomt av en privatperson, eventuella markarbeten, marklov eller rivningslov, anläggningsavgift, anslutningsavgift, försäkringar.

När allt är klart och köpehandlingarna är undertecknade ska du registrera dig som ägare och söka lagfart.

Vanliga frågor om

Köpa tomt & mark

Vad kostar det att köpa en tomt?Pil

Tomtens pris beror bland annat på läge, storlek, möjligheter att bygga på tomten, tillgången till el, vatten och fiber, avstyckningsmöjligheter och allmänna kommunikationer.

Vad ska man tänka på när man köper mark?Pil

Det är viktigt att du till exempel tar reda på bygglov, byggrättigheter, detaljplan, områdesbestämmelser, markförhållanden, servitut, anslutning till vatten, avlopp, el och fiber samt håller koll på alla kostnader som uppkommer i samband med tomtköpet och eventuella byggplaner.

Måste man bygga om man köper en tomt?Pil

Det beror på vilken tomt du köper. Kommunen kan ha krav att huset ska stå färdigt inom en viss tid för att inte tomter ska stå ofärdiga i ett bostadsområde.

Vad ingår när man köper en tomt?Pil

Det varierar och därför är det viktigt att kontrollera vad som ingår före köpet. Vatten- och avloppsanslutning kan till exempel ibland ingå men inte alltid.

Vad tillkommer vid köp av tomt?Pil

Det beror på vad som ingår i tomtköpet och vad du ska göra med tomten.

Vad kostar en kommunal tomt?Pil

Priset på kommunens tomter varierar beroende på läge och storlek.

Artiklar om köpa bostad (107)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare