MäklarOfferter

Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskriver vi, MäklarOfferter Sverige AB, org.nr 556843-6298, hur och varför vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet samt när vi tillhandahåller våra tjänster. MäklarOfferter Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Vi kommer enbart samla in och behandla personuppgifter – för att tillhandahålla våra tjänster – i enlighet med denna personuppgiftspolicy, den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även kallad GDPR, och nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.

Det är viktigt för oss på MäklarOfferter att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter vilket framgår av denna personuppgiftspolicy, tillsammans med information om dina rättigheter som registrerad.

Om du som bostadssäljare lämnar dina personuppgifter till MäklarOfferter så kan vi komma att dela dina personuppgifter med mäklare som vill erbjuda sina tjänster till dig. Mäklaren/mäklarbyrån är personuppgiftsansvarig för den vidarebehandling av dina personuppgifter som mäklaren utför i syfte att erbjuda sina tjänster till dig. För mer information om mäklares vidarebehandling av dina personuppgifter hänvisar vi till respektive mäklare.

MäklarOfferter Sverige AB har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv för den katalog av mäklare som finns på webbplatsen. Det innebär att Mäklarkatalogen är grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Informationen i denna personuppgifts-policy gäller inte för sådan grundlagsskyddad information. Mer information om utgivningsbeviset och ansvarig utgivare finns på webbplatsen.

Mer information om de tjänster som vi tillhandahåller finns på vår webbplats, www.maklarofferter.se.

1. Kategorier av registrerade och personuppgifter

1.1. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in när du använder våra tjänster. Vi kan även komma att samla in personuppgifter från tredje part på de sätt som beskrivs nedan. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om följande kategorier av registrerade:

Bostadssäljare: En person som använder våra tjänster för att komma i kontakt med mäklare i syfte att sälja sin bostad eller för att lämna omdöme om mäklare.

MäklarOfferter kan komma att behandla följande personuppgifter om bostadssäljare:

Namn, telefonnummer, e-postadress, gatuadress, postnummer, stad, uppgifter om försäljningsobjektet, IP-adress, försäljningsstatistik, personnummer, personuppgifter i lämnade mäklaromdömen samt de ytterligare personuppgifter som bostadssäljaren lämnar vid kontakt med MäklarOfferter. Vid besök på vår webbplats kan vi komma att samla in viss besöksstatistik och enhetsinformation genom så kallade cookies, samt därutöver de uppgifter du väljer att lämna vid ditt besök.

Vi kan även samla in personuppgifter om bostadssäljare från tredje part. Uppgifterna samlas i förekommande fall in från myndigheter och allmänna eller öppna databaser och webbplatser.

Mäklare: En mäklare som använder våra tjänster för att komma i kontakt med bostadssäljare eller en representant för ett företag som tillhandahåller mäklartjänster.

MäklarOfferter kan komma att behandla följande personuppgifter om mäklare:

Namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, IP-adress, försäljningsstatistik, namn på mäklarbyrån, av bostadssäljare lämnade mäklaromdömen om mäklaren, profilbild, betalnings/faktureringsuppgifter samt de personuppgifter som förekommer i mäklarpresentationen. Vid besök på vår webbplats kan vi komma att samla in viss besöksstatistik och enhetsinformation genom så kallade cookies, samt därutöver de uppgifter du väljer att lämna vid ditt besök.

Vi kan även samla in personuppgifter om mäklare från tredje part. Uppgifterna samlas i förekommande fall in från Fastighetsmäklarinspektionen och mäklarbyråers webbplatser.

Affärskontakter och övriga besökare: Den som besöker eller kontaktar oss, har ett affärssamarbete med oss eller går in på vår webbplats eller våra sociala medier.

MäklarOfferter kan komma att behandla följande personuppgifter om affärskontakter och övriga besökare: Namn, e-postadress, telefonnummer, namn på företag, IP-adress, betalnings/faktureringsuppgifter och/eller övriga uppgifter som är relevanta för syftet med kontakten. Vid besök på vår webbplats kan vi komma att samla in viss besöksstatistik och enhetsinformation genom så kallade cookies, samt därutöver de uppgifter du väljer att lämna vid ditt besök.

2. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

2.1. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande rättsliga grunder:

Bostadssäljare:

 • För att administrera och tillhandahålla våra tjänster till bostadssäljaren enligt våra användarvillkor.
 • För att verifiera bostadssäljarens identitet.
 • För att kontakta bostadssäljaren angående våra tjänster.
 • För att möjliggöra för bostadssäljaren att bli kontaktad av mäklare som är intresserade av att tillhandahålla mäklartjänster till bostadssäljaren.

Rättslig grund: För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

 • För att presentera bostadssäljares mäklaromdömen på vår webbplats.
 • För att underhålla och utveckla våra tjänster samt för statistik.
 • För att ge bättre service och anpassa vår webbplats till besökarens enhet samt tillse att våra tjänster är säkra och innehåller korrekta uppgifter.
 • För att skicka information och marknadsföring till dig om MäklarOfferter och våra tjänster.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse.

Mäklare:

 • För att tillhandahålla våra tjänster till mäklaren enligt våra avtalsvillkor för mäklare.
 • För att verifiera mäklarens identitet.
 • För att fakturera och utföra andra administrativa åtgärder.

Rättslig grund: För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

 • För att skicka information och marknadsföring till mäklaren om MäklarOfferter och våra tjänster.
 • För att presentera bostadssäljares mäklaromdömen på vår webbplats.
 • För att underhålla och utveckla våra tjänster samt för statistik.
 • För att ge bättre service och anpassa vår webbplats till besökarens enhet samt tillse att våra tjänster är säkra och innehåller korrekta uppgifter.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse.

Affärskontakter och övriga besökare:

 • För att vi ska kunna assistera den som väljer att kontakta oss eller besöker vår webbplats.
 • För att kunna etablera och upprätthålla affärssamarbeten.
 • För att underhålla och utveckla våra tjänster samt för statistik.
 • För att ge bättre service och anpassa vår webbplats till besökarens enhet samt tillse att våra tjänster är säkra och innehåller korrekta uppgifter.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse.

2.2. Vid behandling med stöd i den rättsliga grunden berättigat intresse anser MäklarOfferter vår behandling är berättigad för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet samt tillhandahålla våra tjänster till både bostadssäljare, mäklare, affärskontakter och övriga besökare. Vårt berättigade intresse att skicka marknadsföring och information om vår verksamhet baserar vi på att sådan information kan vara av intresse för registrerade och dess organisation samt att eventuell integritetsrisk för den registrerade är begränsad. Den registrerade kan när som helst invända mot vår behandling av den registrerades personuppgifter för ändamålet marknadsföring.

2.3. Behandling av mäklares och bostadssäljares personnummer sker för att möjliggöra säker identifiering och/eller betalning via BankID.

3. Lagring av personuppgifter

3.1. Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt utifrån ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Bostadssäljare: Personuppgifter som behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig sparas från det att du har accepterat MäklarOfferters användarvillkor och tills du har sagt upp dessa (genom att kontakta oss eller genom att du instruerar oss att radera dina personuppgifter). Eventuella personuppgifter i mäklaromdömen sparas så länge som den recenserade mäklaren är registrerad eller listad i våra tjänster.

Mäklare: Personuppgifter som behövs för att tillhandahålla våra tjänster till mäklaren sparas från det att du har accepterat avtalsvillkoren och tills du har sagt upp dessa (genom att kontakta oss eller genom att du instruerar oss att radera dina personuppgifter). Det som står i föregående stycke gäller inte information och personuppgifter i Mäklarkatalogen som är grundlagsskyddad. Eventuella personuppgifter i mäklaromdömen sparas så länge som den recenserade mäklaren är registrerad eller listad i våra tjänster.

Affärskontakter: För att etablera en affärsrelation och därefter så länge som MäklarOfferter har en affärsrelation med affärskontakten och/eller dess organisation.

Övriga besökare: Vid besök på vår webbplats, under besöket. Vid kontakt med oss sparas personuppgifterna så länge som krävs för att assistera den som kontaktar oss.

För att skicka information och marknadsföring om MäklarOfferter och våra tjänster: Så länge som vi skickar ut sådan information, om du inte motsätter dig att få informationen. Personuppgifter som är nödvändiga för att skicka information enligt denna punkt sparas även om kortare tid angivits ovan.

Uppgifter som krävs enligt tillämplig lagstiftning: Vi sparar uppgifter i enlighet med de lagringstider som anges i tillämplig lagstiftning, exempelvis minst sju år enligt bokföringslagens bestämmelser, även om kortare tider angivits ovan.

3.2. När personuppgifterna inte längre ska lagras av oss enligt vad som angivits i detta kapitel ovan kommer personuppgifterna att tas bort genom radering eller anonymiseras.

4. Utlämning och delning av personuppgifter

4.1. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och för att administrera vår verksamhet, eller om utlämning krävs enligt tillämplig lag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

 • Bostadssäljares uppgifter kan komma att delas med mäklare som är intresserade av att tillhandahålla mäklartjänster till bostadssäljaren.
 • Mäklares personuppgifter kan komma att delas med bostadssäljare som är intresserade av att anlita mäklare för att sälja sin bostad.
 • Leverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster, exempelvis mjukvaru- och datalagringsleverantörer, leverantörer av betaltjänster, tillhandahållare av sociala medier och IT-relaterade tjänster, bokföringsbyråer och andra administrativa tjänster samt affärskonsulter.

4.2. Vid överföring av personuppgifter är vi fortsatt personuppgiftsansvarig för vår egen behandling, medan mottagaren antingen blir personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling eller personuppgiftsbiträde till oss, utifrån omständigheterna i det specifika fallet. Mäklare som mottar personuppgifter om bostadssäljare är personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling av bostadssäljares personuppgifter.

4.3. När vi anlitar leverantörer som kommer att behandla personuppgifter för vår räkning, så kommer vi att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet. Detta gör vi för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter sker i enlighet med våra instruktioner och tillämplig lag.

5. Säkerhet och geografisk plats för behandling av personuppgifter

5.1. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med vår personuppgiftsbehandling.

5.2. Våra tjänster tillhandahålls från datacenter som är placerade i EU och EES och vi kommer i huvudsak att behandla dina personuppgifter inom EU och EES. Vi kan dock komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I så fall kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat dataskyddsförordningen.

6. Cookies

6.1. En cookie är en textfil som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator eller mobila enhet. Om du godkänner detta, kommer din webbläsare att lägga till texten i en separat fil.

6.2. Vi använder nödvändiga funktionella cookies för att våra tjänster ska fungera på ett säkert och ändamålsenligt sätt samt cookies för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om hur vår webbplats har använts, från vilken typ av enhet och vid vilken tidpunkt samt cookies för marknadsföring och reklam från oss och våra annonsörer och samarbetspartners.

7. Dina rättigheter som registrerad

7.1. Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad ett antal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är vår uppgift att uppfylla dessa rättigheter som personuppgiftsansvarig.

7.2. Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas av oss, och i sådana fall få en kopia av vilka typer av personuppgifter och viss information om behandlingen. Vi kan, med hänvisning till dataskyddsförordningen, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

7.3. Rätt till rättelse: Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga kan du som registrerad begära att vi utan onödigt dröjsmål korrigerar dessa.

7.4. Rätt till radering: I vissa fall har du som registrerad rätt att begära radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). Ett exempel är när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Det kan dock finnas avtalsförhållanden eller lagkrav som innebär att vi inte kan radera dina personuppgifter.

7.5. Rätt till dataportabilitet: Du som registrerad har rätt att överföra personuppgifter som du lämnat till oss till annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen stöds på de rättsliga grunderna fullgörande av avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du som registrerad begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

7.6. Rätt till begränsning av behandling: Du som registrerad har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du som registrerad anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt att dessa rättas. Du kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör kommer du att informeras om detta.

7.7. Rätt att invända: Du som registrerad har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vid en invändning ska vi upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

7.8. Rätt att invända mot direktmarknadsföring: När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du som registrerad rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för det syftet. Om du motsätter dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina personuppgifter.

7.9. Rätt att lämna in klagomål: Om du vill framföra klagomål mot vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

8. Ändringar av policyn

8.1. Vi kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Den senaste versionen finns på vår webbplats, www.maklarofferter.se.

8.2. Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senaste gången den 23 augusti 2023.

9. Kontaktuppgifter

9.1. Vid frågor om vår behandling av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss så kommer vi att hjälpa dig. Kontaktuppgifter till oss hittar du på vår webbplats, www.maklarofferter.se.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare