MäklarOfferter

Fastighetsregistret – se vem som äger fastigheten

Fastighetsregistret – se vem som äger fastigheten
Vad är Fastighetsregistret?

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över fastigheter. Med fastighet menas här ett avgränsat markområde och de byggnader med mera som eventuellt finns på marken.

När du söker information om en specifik fastighet kan du använda dig av fastighetsregistret som är det officiella register över alla fastigheter i Sverige. Med fastighet menas här ett avgränsat markområde och de byggnader med mera som eventuellt finns på marken.

Lantmäteriet är den ansvariga myndigheten och som har hjälp av kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och alla kommuner för insamlandet av information för att hålla registret aktuellt. Vilken information som finns med i fastighetsregistret och hur den ska användas är reglerat i fastighetsregisterlagen.

Fastighetsregistret består av fem delar

  • I den allmänna delen finns en översikt över fastigheters och samfälligheters indelning. Här finns uppgifter som fastighetsbeteckningar, areal, detaljplaner, översiktsplaner och övriga bestämmelser. Uppgifterna ändras genom en lantmäteriförrättning vid till exempel en avstyckning, en fastighetsreglering, en sammanläggning eller en klyvning. I denna del av fastighetsregister finns också en digital registerkarta som visar bland annat detaljplaner och naturreservat samt byggnadsminnen och fasta fornlämningar. Uppgifterna är inte giltiga i rättsliga sammanhang utan då ska istället förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta användas.
  • I inskrivningsdelen ansöker man om lagfart vid ett fastighetsköp eller vid ett arv, en bodelning, en gåva eller ett dödsbo. Förutom uppgifter om lagfarter, tomträtter och inteckningar finns även information om konkurs, utmätningar, servitut, nyttjanderätter och ägarhistorik i inskrivningsdelen. Uppgifterna uppdateras dagligen och gäller i rättsliga sammanhang.
  • Adressdelen i fastighetsregistret visar så kallade belägenhetsadresser och uppdateras av respektive kommun. Dessa är unika och består av till exempel kommun, adressplats, postort och postnummer för att ange en position för en viss plats. Belägenhetsadresserna används av Skatteverket för folkbokföringen men även polisen, sjukvården och brandkåren kan använda adressdelen vid utryckningar.
  • Byggnadsdelen visar information om olika byggnader. Det kan vara både bostadsbyggnader och allmänna byggnader och används inom statlig, kommunal och privat verksamhet.
  • I taxeringsuppgiftsdelen finns taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Denna del av fastighetsregistret används till exempel av banken vid en kreditgivning och av mäklare vid bostadsförsäljningar. Fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket varje år.

Tillgång till information i fastighetsregistret

De uppgifter som finns i Lantmäteriets fastighetsregister görs tillgängliga på flera olika sätt. Du kan kostnadsfritt beställa ett fastighetsregisterutdrag online om du vet fastighetsbeteckningen. I fastighetsregisterutdraget finns information om fastighetens ägare, inteckningar, taxeringsuppgifter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter. Du kan även använda tjänsten Min fastighet på Lantmäteriets webbplats för att få fram uppgifter om egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter. Det går också bra att kontakta Lantmäteriets kundtjänst och begära ut uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil
Vanliga frågor om

Fastighetsregistret

Vem äger en fastighet?Pil

Om du vill få information om vem som äger en fastighet kan du använda fastighetsregistret.

Vilka uppgifter finns i fastighetsregistret?Pil

I fastighetsregistret kan du till exempel få information om vem som äger en fastighet, taxeringsvärdet, servitut, gemensamhetsanläggningar, inteckningar, planer och bestämmelser, lagfarter och samfälligheter.

Vem har tillgång till fastighetsregistret?Pil

Uppgifter från fastighetsregistret kan beställas direkt från Lantmäteriet eller från en återförsäljare enligt offentlighetsprincipen.

Hur hittar jag tidigare ägare till min fastighet?Pil

I fastighetsregistret finns information om både nuvarande och tidigare ägare till en fastighet.

Artiklar om juridik (76)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.