MäklarOfferter

När och hur länge har mäklaren rätt till provision?

När och hur länge har mäklaren rätt till provision?

En mäklare har rätt till provision om det finns ett skriftligt förmedlingsuppdrag med ensamrätt mellan mäklaren och bostadssäljaren. Även efter förmedlingsuppdragets och ensamrättperiodens slut kan en mäklare ha rätt till provision om mäklaren förmedlat kontakten till köparen och om det finns ett orsakssamband mellan bostadsförsäljningen och mäklarens arbete.

Villkor för mäklarens ersättning

Mäklarens ersättning för en bostadsaffär är en förhandlingsfråga mellan mäklaren och säljaren. Villkoren som ska gälla för försäljningen och ersättningens storlek ska skrivas in i uppdragsavtalet. Det finns inga fastställda nivåer för ersättningens storlek. Vanligtvis får mäklaren provision. Det innebär att mäklaren får en viss procent av försäljningspriset. Innan förmedlingsuppdraget undertecknas ska mäklaren förklara de villkor som gäller samt hur provisionen ska beräknas och när den ska betalas.

Mäklarens rätt till provision

Mäklarens rätt till provision styrs av fastighetsmäklarlagen. Finns det ett uppdragsavtal mellan en mäklare och en säljare har mäklaren rätt till ersättning efter de villkor som man kommit överens om.

En mäklare har rätt till ersättning om ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt och bostaden säljs under ensamrättsperioden. I uppdragsavtalet regleras ensamrättstiden mellan mäklaren och säljaren. Ensamrätten kan maximalt gälla i tre månader och kan sedan förlängas med tre månader i taget. Hur försäljningen gått till under ensamrättperioden spelar ingen roll. Mäklaren har rätt till provision även om försäljningen sker utan hens hjälp.

Mäklarens rätt till provision efter ensamrättstiden

En mäklare har också rätt till ersättning efter att uppdragsavtalet löpt ut eller sagts upp samt efter ensamrättsperioden, om försäljningen sker genom mäklarens förmedling. För att mäklaren ska ha rätt till ersättning i sådana fall ska hen ha förmedlat kontakten till köparen. Det måste även finnas ett orsakssamband mellan arbetet som mäklaren har lagt ner på försäljningen och själva försäljningen. Därför är det viktigt att mäklaren lämnar en spekulantlista till säljaren med en förteckning över alla spekulanter som hen varit i kontakt med. Mäklaren ska också informera säljaren om att hen kan ha rätt till ersättning även vid en senare försäljning.

En mäklare har alltså rätt till ersättning om:

  • Bostaden säljs under ensamrättstiden.
  • Bostaden säljs efter ensamsättsperioden om mäklaren förmedlat kontakten till köparen.
  • Bostaden säljs efter uppdragstiden om mäklaren förmedlat kontakten till köparen.

Hur länge en mäklare har rätt till provision när en bostad säljs efter uppdragets eller ensamrättsperiodens slut avgörs från fall till fall. Avgörande är hur kontakten till köparen har förmedlats. Det ska finnas ett samband mellan mäklarens arbete och försäljningen. Om en säljare till exempel säljer bostaden till en spekulant som mäklaren förmedlat finns ett orsakssamband.

Nedsättning av mäklarens arvode

Om mäklaren misskött uppdraget och åsidosatt sina skyldigheter kan ersättningsnivån minskas. Tvister om ersättningsnivåer mellan mäklare och säljare prövas av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Mäklarens rätt till ersättning för utlägg om bostaden inte säljs

Om bostaden inte säjs har mäklaren normalt ingen rätt till ersättning. Däremot kan mäklaren ha rätt att ta ut ersättning för utlägg som hen haft under förmedlingsprocessen. För att mäklaren ska ha rätt till ersättning för utlägg måste det stå med i förmedlingsavtalet.

Mäklaren får betalt när försäljningsvillkoren är uppfyllda

Det är vanligtvis i uppdragsavtalet det är angivet när provisionen ska betalas. Ofta dras den från köparens handpenning när alla övriga villkor för lånet är uppfyllda och köpekontrakt eller överlåtelseavtal har undertecknats. Övriga villkor kan till exempel vara att bostaden ska besiktigas eller att köparen ska bli medlem i bostadsrättsföreningen vid köp av en bostadsrätt. Om informationen saknas i avtalet måste mäklaren begära av säljaren att få betalat.

Tips

Nyfiken på vad mäklare tar i arvode? Se aktuell och kontinuerligt uppdaterad statistik om mäklararvoden.

Se statistikPil

Vid byte av mäklare

Om en bostassäljare avbryter förmedlingsavtalet med en mäklare och ingår ett nytt avtal med en annan mäklare är det viktigt att kontrollera den första mäklarens eventuella provisionsanspråk. En tidigare mäklare kan ha rätt till ersättning om bostaden säljs till en spekulant som denne har förmedlat kontakten till. Glöm därför inte att lämna den tidigare mäklarens spekulantlista till den nya mäklaren.

Vanliga frågor om

När och hur länge har mäklaren rätt till provision?

Hur länge har mäklaren rätt till provision?Pil

Det beror på situationen och vad som har avtalats. För det första ska mäklaren ha förmedlat kontakten till köparen men det ska också finnas ett orsakssamband mellan mäklarens jobbinsats och själva försäljningen.

När har mäklaren rätt till provision?Pil

En mäklare har rätt till provision om det finns ett skriftligt förmedlingsuppdrag med ensamrätt mellan mäklaren och säljaren. Även efter uppdragets och ensamrättperiodens slut kan en mäklare ha rätt till provision om mäklaren har förmedlat kontakten till köparen.

Har mäklaren rätt till provision om jag hittar köparen själv?Pil

Ja, om det finns ett förmedlingsuppdrag där det står att mäklaren har ensamrätt har mäklaren rätt till provision även om du som säljare hittar köparen.

Har mäklaren rätt till provision om bostaden säljs under ensamrättstiden?Pil

Ja, en mäklare har rätt till provision under ensamrättstiden oavsett vem som förmedlar kontakten till köparen.

Har mäklaren rätt till provision om bostaden säljs efter ensamrättstiden?Pil

Ja, mäklaren kan ha rätt till provision efter ensamrättsiden om försäljningen sker till någon som mäklaren har förmedlat kontakten till. Det ska finnas ett orsakssamband mellan försäljningen och mäklarens arbete.

Har mäklaren rätt till provision om bostaden säljs efter avslutat förmedlingsuppdrag?Pil

Efter ett förmedlingsuppdrags slut kan en mäklare ha rätt till provision om försäljningen sker till en köpare som mäklaren förmedlat kontakt till. Därför är det viktigt att mäklaren lämnar över en spekulantlista efter avslutat uppdrag.

Nyfiken på arvoden?Få offerter från mäklareTjänsten är gratisInga förpliktelser
Jämför mäklararvoden