MäklarOfferter

Har sambo rätt till halva bostadsrätten eller huset vid separation?

Har sambo rätt till halva bostadsrätten eller huset vid separation?

Sambos är två personer i ett äktenskapsliknande förhållande som bor ihop i ett gemensamt hushåll. Inneboende eller kompisar som bor ihop är inte sambos. Det finns ingen exakt specificerad tidsperiod då sambolagen börjar gälla, men i förarbetena nämns sex månaders samboskap. Detta kan dock variera från fall till fall. När ett samboförhållande tar slut ska man fördela gemensam samboegendom genom bodelning (såvida en av samborna begär det och man inte har avtalat bort rätten i ett samboavtal). Om bostaden har införskaffats för gemensam räkning ingår den i bodelningen. Det innebär att en exsambo kan ha rätt att antingen ta över eller kräva försäljning av bostaden. I vissa sällsynta fall kan en exsambo ha rätt att överta en bostad som inte har införskaffats för gemensam räkning. Detta är dock endast möjligt om bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt. Dessutom måste den övertagande sambon ha ett större behov av bostaden jämfört med den sambon som flyttar ut. Oftast behöver det finnas gemensamma barn för att en exsambo ska kunna ta över en hyresrätt eller bostadsrätt som den andra parten införskaffade innan förhållandet inleddes. Ett hus som har köpts innan samboförhållandet, och som inte räknas som samboegendom, inte kan övertas.

Bostadsrätt som införskaffats för gemensamt boende

Bodelning ska begäras senast ett år efter en separation och innebär att samboegendom delas upp rättvist mellan parterna. Det finns dock saker som inte räknas som samboegendom.

Exempel på saker som inte ingår i samboegendom:

 • Bilar
 • Bankkonton
 • Personliga tillhörigheter som enbart används av en av samborna

Det som ingår i samboegendom kan vara:

 • Möbler
 • Hushållsapparater
 • Annat som anskaffats för det gemensamma hemmet

Enligt sambolagen ingår en bostadsrätt också i bodelningen, så länge man införskaffat bostaden för gemensam användning. Gemensam användning innebär att bostaden har köpts för att man ska bo där tillsammans. Det är alltså avsikten med bostadsköpet som är den avgörande faktorn, och det är inte nödvändigt att båda parter bidragit ekonomiskt till köpet. Faktum är att regeln gäller även om bara en av parterna betalat för bostaden.

Det är också möjligt att begära bodelning av en gemensam bostadsrätt om den ena sambon avlider. I övrigt ärver dock inte sambos varandra, oavsett hur länge förhållandet varat eller om det finns gemensamma barn.

Utköp eller försäljning

När ett samboförhållande upphör och det finns en gemensam bostad med i bilden är det den sambo som är i störst behov av bostaden som får den på sin lott. Då måste den andra sambon lösas ut ekonomiskt. Detta kan ske genom ett vanligt utköp, utköp via bodelning eller genom att sälja bostadsrätten tillsammans och dela på den eventuella vinsten. Om parterna är oense kan tingsrätten göra en bedömning kring behovsfrågan, eller tvinga fram en försäljning. En framtvingad försäljning kan endast förhindras om det finns synnerliga skäl. Vad som anses vara synnerliga skäl tolkas restriktivt och bedöms individuellt i varje enskilt fall.

När ena parten ägde bostadsrätten innan man blev sambos

Om den ena sambon ägde en bostadsrätt redan innan förhållandet så räknas bostaden inte som samboegendom, och ingår därmed inte i en eventuell bodelning vid separation. Det betyder att den andra parten av samboparet i regel inte har någon rätt till bostadsrätten om samboförhållandet skulle ta slut. Det finns dock vissa undantag.

Tips

Sälja bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning.

Börja härPil

Övertagande av bostadsrätt som ägdes av ena sambon redan innan förhållandet

I sällsynta fall kan en sambo ha rätt att ta över en bostadsrätt, trots att bostaden köptes av den andra sambon innan förhållandet inleddes. Detta kan inträffa om den andra sambon bedöms vara i större behov av bostaden, och om det samtidigt anses skäligt att överlåtelsen äger rum. Detta är dock extremt ovanligt när det inte finns några gemensamma barn med i bilden. Om det inte finns några barn tar man vid bedömningen hänsyn till sociala skäl samt hur länge samboförhållandet varat. Samma principer gäller även för övertagande av hyresrätter. Den sambo som tar över bostaden måste ersätta den andra parten ekonomiskt för värdet på bostadsrätten och även ha ekonomiska förutsättningar att bo kvar i bostaden.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Hus som införskaffats för gemensamt boende

När ett hus införskaffats för gemensamt boende räknas det som samboegendom, på samma sätt som en bostadsrätt. Reglerna i denna situation är med andra ord identiska med de regler som gäller som när man skaffar en bostadsrätt tillsammans. Båda parter behöver inte ha betalat lika mycket för huset för att reglerna ska gälla, och den som är i störst behov av huset har rätt att bo kvar vid en eventuell separation. Utöver det behöver hen också ha ekonomiska möjligheter att bo i huset, och helt enkelt klara av att betala alla utgifter på egen hand. Är man oense kan tingsrätten tvinga igenom en försäljning eller reda ut behovsfrågan åt parterna.

När ena parten ägde huset innan man blev sambos

Övertagande av bostäder som inte utgör samboegendom är inte aktuellt när det kommer till fastigheter. Om ena sambon ägde huset redan innan förhållandet inleddes krävs det alltså att huset är en bostads- eller hyresrätt för att den andra sambon ska kunna ta över bostaden.

Sambolagens regler om bodelning kan undvikas genom samboavtal

Det är möjligt att avtala bort sambolagens regler kring bodelning genom att upprätta ett skriftligt samboavtal. Med ett sådant avtal kan samboparet specificera hur all samboegendom ska fördelas vid en eventuell separation, vilket betyder att man till exempel kan bestämma att den part som betalat mer för en gemensam bostad också får mer vid en eventuell försäljning. Då sambos inte ärver varandra kan ett samboavtal också underlätta om den ena sambon går bort, eftersom avtalet tydliggör vad som enbart tillhört den avlidne och således ska tillhöra dödsboet. Den efterlevande sambon går på så vis inte heller miste om sin enskilda egendom. Samboparet kan antingen skriva avtalet själva genom att använda mallar som går att hitta online, eller ta hjälp av en familjerättsjurist. Man kan dock inte tvinga sin sambo att skriva under ett samboavtal – det är helt och hållet frivilligt.

Vikten av ett samboavtal

Utan ett samboavtal kan en separation leda till komplexa och potentiellt konfliktfyllda situationer när det gäller uppdelningen av egendom. Genom att ha ett samboavtal på plats kan sambor:

 • Specificera vilka tillgångar som varje person får behålla.
 • Förutse och lösa potentiella tvister om egendom i förväg.
 • Skapa en klar och tydlig överenskommelse som kan underlätta och påskynda separationsprocessen.

Exempel:

Låt oss säga att Anders och Emma har bott tillsammans i en bostadsrätt som Anders köpte med sina egna pengar. Möblerna och hushållsartiklarna köpte de tillsammans. Enligt sambolagen skulle allt detta delas lika om de separerar. Men Anders och Emma vill ha en annan uppdelning om de någonsin separerar, så de skriver ett samboavtal. I avtalet anger de att om de separerar:

 1. Anders får behålla bostadsrätten eftersom han betalade för den.
 2. Möblerna och hushållsartiklarna, som är samboegendom, delas lika eller enligt någon specifik uppdelning som de kommer överens om.

Tack vare samboavtalet kan Anders och Emma vara säkra på att deras individuella intressen och egendomar är skyddade, och att uppdelningen av deras gemensamma egendom sker på ett sätt som båda parter anser vara rättvist och rimligt.

Vanliga frågor om

Har sambo rätt till halva bostadsrätten eller huset vid separation?

Kan min sambo få rätt till halva bostadsrätten som jag köpt?Pil

Om man har köpt en bostadsrätt för gemensam användning med sin sambo så är den parets gemensamma samboegendom. Samboegendom ska dela lika mellan samborna vid separation. Det innebär att sambon har rätt till halva värdet av bostadsrätten vid en separation, även om hen inte bidragit ekonomiskt vid köpet. Om man däremot ägde bostaden innan relationen inleddes, så utgör bostaden inte samboegendom.

När kan min sambo få rätt till halva mitt hus?Pil

Om ett hus införskaffats för gemensam användning så ska det tillsammans med annan samboegendom delas lika mellan parterna vid en separation, oavsett vem som har betalat för huset. Om huset köptes innan relationen inleddes och huset varken är en bostadsrätt eller hyresrätt, så har sambon ingen rätt till huset.

När kan min sambo få rätt till halva min bostadsrätt?Pil

Sambon har rätt till bostadsrätten om den har införskaffats för att användas som gemensamt boende, oavsett vem som har köpt den. Även en bostadsrätt som köpts innan förhållandet inleddes kan sambon ha rätt till, men det krävs då synnerliga skäl för ett övertagande, exempelvis att man har gemensamma barn som sambon har huvudsaklig vårdnad för.

Hur skiljer sig sambolagen om bostaden är en lägenhet eller ett hus?Pil

Om den ena sambon har en bostads- eller hyresrätt kan den andra sambon, enligt sambolagen, få rätt att överta denna bostad trots att den inte införskaffats för gemensam användning. Denna regel gäller dock inte för fastigheter. Då tillfaller bostaden alltid den person som ägde fastigheten innan samboskapet inleddes.

Vad betyder det att man har köpt bostaden för gemensam användning?Pil

Det betyder att bostaden införskaffats med syftet att man ska bo där tillsammans som sambos, det vill säga som ett par under ett äktenskapsliknande förhållande med ett gemensamt hushåll.

När kan ett övertagande av en lägenhet bli aktuellt?Pil

Bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk räknas som samboegendom och ska delas lika vid en separation. Om det finns synnerliga skäl kan en hyres- eller bostadsrätt som ägts av den ena sambon redan innan förhållandet tillfalla den andra sambon vid en separation. Det är dock ovanligt och kräver i regel att det finns gemensamma barn med i bilden.

När kan ett övertagande av hus bli aktuellt?Pil

Ett hus kan övertas av den ena sambon om det har införskaffats för gemensam användning, eller om det är en bostads- eller hyresrätt. I sådana fall tillfaller huset den sambo som bedöms ha störst behov av det och som har ekonomisk förmåga att bo kvar.

Vilka villkor måste vara uppfyllda för att övertagande av hus ska gälla?Pil

Huset måste vara en hyresrätt eller bostadsrätt. Sambon som tar över huset måste också ha större behov av huset, exempelvis på grund av att hen har huvudsaklig vårdnad om gemensamma barn, samt ha ekonomisk möjlighet att bo kvar i huset.

När blir bostaden samboegendom?Pil

En bostad räknas som samboegendom om den har köpts med avsikten att ett sambopar ska bo där tillsammans. Det är alltså köpets underliggande avsikt som avgör om en bostad anses vara samboegendom eller inte.

Hur delas samboegendom upp vid en separation?Pil

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika mellan parterna. Detta sker genom en process som kallas bodelning, som måste begäras av någon av parterna inom ett år från det att separationen ägt rum. Det är dock möjligt att undvika sambolagens standardregler om bodelning genom att upprätta ett samboavtal.

Delas bostaden lika trots att ena sambon har betalat allt?Pil

Ja, bostaden delas lika mellan samborna även om en person har stått för hela betalningen, förutsatt att bostaden har införskaffats för gemensam användning. Detta gäller dock inte om det finns ett samboavtal som specificerar en annan uppdelning.

Vad är ett samboavtal?Pil

Ett samboavtal är ett skriftligt kontrakt som reglerar hur samboegendom ska fördelas vid en eventuell separation.

Varför ska man ha ett samboavtal?Pil

Genom ett samboavtal kan man skydda sin egendom i händelse av en separation. Enligt sambolagen delas samboegendom (såsom bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk) lika vid en separation. Men med ett samboavtal kan sambor komma överens om en annan uppdelning.

När blir en bostadsrätt samboegendom?Pil

En bostadsrätt blir samboegendom om den införskaffas för att vara avsedd som sambornas gemensamma bostad.

Vad är synnerliga skäl?Pil

Vad som är synnerliga skäl bedöms i varje enskilt fall när det kommer till övertagande av bostäder. Det ställs mycket höga krav när det inte finns några gemensamma barn. I regel utgår man då från sociala skäl samt hur länge man har varit sambos.

Har jag rätt till ersättning om min sambo tar över bostaden?Pil

Ja, den sambo som tar över en bostad vid en separation ekonomiskt ersätta den andra sambon för halva bostadens värde, om inte annat har avtalats.

Vem ärver bostaden om man är sambo?Pil

Om en bostad utgör samboegendom och den ena sambon avlider ingår bostaden i en bodelning mellan efterlevande sambo samt den avlidnes eventuella arvingar.

Vad händer om vi separerar utan samboavtal?Pil

Om det inte finns ett samboavtal där sambolagens regler avtalas bort kommer all samboegendom delas lika, oavsett vem som står som ägare eller vem som betalat.

Kan min sambo tvinga mig att sälja huset?Pil

Om ett hus utgör samboegendom och den ena sambon vägrar att sälja huset, är det möjligt för den andra sambon att ansöka om tvångsförsäljning via tingsrätten.

Har min sambo rätt till mina sparpengar?Pil

Nej, sparpengar räknas inte som samboegendom.

Hur länge gäller sambolagen efter separation?Pil

I lagens mening upphör ett samboförhållande så snart paret flyttat isär. Bodelning kan sedan begäras av någon av parterna upp till ett år senare.

Vem får behålla bostadsrätten vid separation?Pil

Om bostadsrätten är samboegendom så delas den lika mellan samborna, oavsett hur mycket respektive part har betalat för bostaden. Om bostaden ägdes av ena parten innan förhållandet inleddes får normalt samma part behålla bostaden, men det finns undantag från denna regel.

Hur länge ska man ha bott ihop för att sambolagen ska gälla?Pil

I förarbetena nämns sex månaders samboskap för att sambolagen ska gälla, men det finns ingen exakt specificerad tidsperiod. Har man varit tillsammans en längre tid när man flyttar ihop, är det troligt att man räknas som sambo från datumet man flyttar ihop. Enligt tidigare rättsfall har redan 11 veckor varit tillräckligt i ett sådant fall.

Är man sambo om man bor ihop med en kompis?Pil

Enligt sambolagen är sambos personer som har ett äktenskapsliknande parförhållande med varandra, och delar ett gemensamt hushåll. Kompisar som bor ihop räknas alltså inte som sambos i lagens mening.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare