MäklarOfferter

Vad händer om bostadsrättsföreningen går i konkurs?

Vad händer om bostadsrättsföreningen går i konkurs?

I Sverige finns över 30 000 bostadsrättsföreningar. De flesta har god ekonomi, men ett fåtal föreningar som inte kan betala sina skulder går i konkurs varje år. Vid en konkurs upphör föreningen och bostadsrätterna omvandlas till hyresrätter med en ny ägare som värd. Om bostadsrättsföreningen går i konkurs förlorar alla bostadsrättsinnehavarna sina bostadsrätter och allt som har betalats för respektive bostadsrätt. Man har dessutom fortfarande kvar sina skulder för bolånet. En bostadsrättsförening som går i konkurs medför oftast stora ekonomiska förluster för bostadsrättsinnehavarna.

Bostadsrättsinnehavarna blir hyresgäster

Vid en konkurs fattar konkursförvaltaren beslut om fastigheten ska säljas. Om fastigheten säljs omvandlas bostadsrätterna till hyresrätter. Detta innebär att de tidigare bostadsrättsinnehavarna får bo kvar, men blir hyresgäster med en ny ägare som värd. Deras insatser i föreningen försvinner och de bostadsrättsinnehavare som tagit ett bolån för att kunna köpa sina andelar i föreningen kommer att ha kvar sina skulder. Detta lån blir då ett lån utan säkerhet. Efter omvandlingen kan de nya boendekostnaderna, det vill säga hyran, bli högre. Om en hyresgäst inte kan betala den nya, ofta högre, hyran är det grund för uppsägning.

Obetalda skulder vanlig anledning till konkurs

Bostadsrättsföreningens samtliga kostnader ska finansieras av bostadsrättsinnehavarnas månadsavgifter. Överstiger kostnaderna intäkterna kommer dock föreningen att på sikt få svårt att betala sina kostnader. Den vanligaste anledningen till att en bostadsrättsförening går i konkurs är just obetalda skulder. Det kan till exempel uppstå om föreningen inte betalat eller slarvat med att betala skatter, räntor, amorteringar, el, vatten eller olika kostnader för renoveringar eller skötsel av fastigheten. En bostadsrättsförening som klarar av att betala sina löpande utgifter kan dock gå med förlust i något eller några år så länge bostadsrättsföreningen har pengar kvar som täcker kostnaderna. Det är alltså styrelsens ansvar att se till att föreningen har tillräcklig likviditet för att klara framtida löpande utgifter och underhåll. Vid ett underskott måste styrelsen agera för att inte riskera att bli skadeståndsskyldiga.

Om bostadsrättsföreningen går i konkurs innan tillträdesdagen

En bostadsrättsinnehavare är ägare till bostadsrätten tills styrelsen har godkänt den nya ägaren vid en försäljning. Det räcker alltså inte med ett påskrivet kontrakt. Först när bostadsrättsföreningens styrelse godkänt den nya ägaren är köpet fullbordat. Den gamla bostadsrättsinnehavaren riskerar därför ekonomiska konsekvenser om bostadsrättsföreningen går i konkurs innan styrelsen godkänt den nya ägaren.

Tingsrätten beslutar om konkurs

Ansökan om konkurs görs hos tingsrätten av en fordringsägare eller av föreningen som fattar ett beslut om att konkursen ska godkännas. Tingsrätten fattar endast beslut om konkurs om det finns en obetald fordran eller om föreningens ekonomiska situation är så allvarlig att den inte kan lösas av till exempel höjda årsavgifter. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som ansvarar för konkursen.

När en bostadsrättsförening försätts i konkurs upphör föreningen att existera och konkursförvaltaren tar över föreningens tillgångar och skulder. Finns tillgångar kvar i föreningen betalas skulderna av så långt de räcker. Vanligtvis säljs fastigheten för att frigöra medel för att kunna betala skulderna. De enskilda medlemmarna i bostadsrättsföreningen har kvar sina egna eventuella bolån även efter en konkurs när bostadsrätterna blir hyresrätter.

Höjda månadsavgifter kan förhindra konkurs

En bostadsrättsförening riskerar konkurs om den har en obetald fordran som den inte kan betala. Föreningen kan försöka undvika konkurs genom att höja medlemmarnas månadsavgifter. Men om föreningens finansiella problem är så allvarliga att de inte kan lösas med höjda avgifter eller annan form av kapitaltillskott, kan konkurs bli oundviklig.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi

Det är mycket ovanligt att bostadsrättsföreningar försätts i konkurs, men det händer några gånger varje år. Innan ett köp av en bostadsrätt är det därför viktigt att kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi noggrant. Läs föreningens årsredovisning och var uppmärksam på skulder, tillgångar och räntor. Om föreningen planerar omfattande renoveringar kan dess ekonomi komma att påverkas. Från och med den 1 januari 2023 är bostadsrättsföreningar skyldiga att inkludera nyckeltal som skuldsättning per kvadratmeter, sparande per kvadratmeter, räntekänslighet och energikostnad per kvadratmeter i sina årsredovisningar.

Andra orsaker till avveckling av bostadsrättsförening

Boendeformen bostadsrätt finns i princip bara i Sverige. Den som bor i en bostadsrätt äger en del av bostadsrättsföreningen och har rätten att nyttja en bostad mot en månadsavgift. I styrelsen sitter valda medlemmar som ansvarar för den löpande driften, underhållet och föreningens ekonomi. Det är ett krav enligt lag att en bostadsrättsförening har en styrelse. Om inte tillräckligt många medlemmar vill sitta i styrelsen eller om styrelsen avgår, riskerar föreningen att likvideras. Vad som gäller för bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen och i föreningens egna stadgar.

En bostadsrättsförening kan också avvecklas eller försättas i konkurs om den till exempel inte varit aktiv under en längre period eller om det förekommit ekonomiska oegentligheter eller annan brottslig verksamhet.

Vanliga frågor om

Vad händer om bostadsrättsföreningen går i konkurs?

Kan en bostadsrättsförening gå i konkurs?Pil

Ja, en bostadsrättsförening kan försättas i konkurs om den inte kan betala sina skulder.

Vad händer om bostadsrättsföreningen går i konkurs?Pil

Om en bostadsrättsförening går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Förvaltaren ansvarar för att hantera konkursen och betalar av föreningens skulder i den mån det är möjligt. Fastigheten säljs oftast, och bostadsrätterna omvandlas till hyresrätter. De tidigare bostadsrättsinnehavarna får bo kvar som hyresgäster, men förlorar sina insatser i föreningen. Dessutom kvarstår skulderna från eventuella bolån.

Hur vanligt är det att en bostadsrättsförening går i konkurs?Pil

Det är mycket ovanligt att aktiva bostadsrättsföreningar som äger en fastighet går i konkurs. I Sverige finns över 30 000 bostadsrättsföreningar. Av dem går runt 30 föreningar i konkurs varje år. Det innebär att det endast är 0,1 procent av alla bostadsrättsföreningar som går i konkurs varje år.

Hur länge kan en bostadsrättsförening gå med förlust?Pil

En bostadsrättsförening kan gå med förlust så länge tillgångarna och kassan räcker för att klara löpande utgifter och kommande underhåll. Styrelsen måste dock agera om föreningen riskerar konkurs för att inte bli skadeståndsskyldiga.

Vem kan försätta en bostadsrättsförening i konkurs?Pil

Vanligtvis är det en eller flera fordringsägare eller bostadsrättsföreningen själv som ansöker om konkurs. Konkursansökan görs hos tingsrätten, som beslutar om konkurs om det finns en fordran som bostadsrättsföreningen inte kan betala, eller om föreningens ekonomiska situation är så allvarlig att den inte kan lösas med till exempel höjda avgifter.

Vem tar över förvaltningen om BRF:en går i konkurs?Pil

Tingsrätten utser en konkursförvaltare som avvecklar bostadsrättsföreningens tillgångar för att täcka föreningens skulder så gott det går.

Artiklar om bostadsrättsförening (21)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.