Samfällighet, samfällighetsförening & delägarförvaltning
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Samfällighet, samfällighetsförening & delägarförvaltning

Vad är en samfällighet?

En samfällighet tillgodoser vissa gemensamma behov för bostäder som ingår i samfälligheten. Det kan till exempel vara skötsel och underhåll av gemensamma grönytor, parkeringsplatser, hissar och vatten- och avloppsanläggningar.

samfällighet

När flera fastigheter äger och sköter gemensamma ytor och anläggningar talar man om en samfällighet och för att det ska fungera på bästa sätt bildas en samfällighetsförening. Vad är då en samfällighet? De två vanligaste samfälligheterna är gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter. Många radhus- och fritidshusområden och ägarlägenheter bildar samfälligheter för gemensamhetsanläggningar för att underhålla till exempel enskilda vägar, parkeringsplatser, bryggor, garage, vatten- och avloppsanläggningar och lekplatser. Marksamfälligheter bildas när land- eller vattenområden ägs gemensamt. De ska registreras i fastighetsregistret.

Samfällighetsförening eller delägarförvaltning

En samfällighet kan förvaltas av en samfällighetsförening eller en delägarförvaltning. I en delägarförvaltning måste alla medlemmar vara överens vid beslut och därför passar den bäst för mindre samfälligheter. Köper du en fastighet som förvaltas av en delägarförvaltad samfällighet blir du automatiskt medlem. En delägarförvaltning kan ombildas till en samfällighetsförening.

En samfällighetsförening är en egen juridisk person med ett organisationsnummer som fås efter registreringen hos Lantmäteriet. Beslut fattas genom majoritetsröstning och därför passar samfällighetsföreningar bra för större samfälligheter. En samfällighetsförening får enklare banklån då de har bättre säkerhet. Köper du en fastighet som har andel i samfällighetsföreningen blir du automatiskt medlem.

Bilda en samfällighetsförening

En samfällighetsförening kan bildas för en existerande samfällighet eller för en ny. Efter en ansökan hos Lantmäteriet om en lantmäteriförrättning kan en ny samfällighetsförening bildas. I samfällighetsregistret, SFR, finns uppgifter om vilka fastigheter som ingår i en samfällighetsförening.

Samfällighetsförening – stadgar och styrelse

En samfällighet styrs under samfällighetslagen men även fastighetsbildningslagen och anläggningslagen. Beslut i en samfällighetsförening fattas på föreningsstämman och det är styrelsens uppgift att verkställa besluten och stå för den löpande driften. Styrelsen ska även skicka ut kallelse till årsmötet. I styrelsen sitter vanligtvis medlemmar ur samfällighetsföreningen. I föreningens stadgar finns regler som styr olika ansvarsområden, när årsstämma för samfällighetsförening ska hållas och hur stor samfällighetsavgift medlemmarna ska betala. När det uppstår en tvist i en samfällighetsförening mellan medlemmarna är det bra att gå tillbaka till stadgarna och de lagar som styr föreningen eller rådfråga en jurist. För att en samfällighet ska kunna ta ut avgifter från sina medlemmar, rätt till uttaxering, lägger styrelsen fram en budget som ska godkännas av föreningsstämman.

När du ska köpa en fastighet som ingår i en samfällighet

För att kunna göra en bra boendekalkyl måste du först ta reda på hur stora avgifterna är till samfällighetsföreningen. Det kan också vara klokt att fråga om samfällighetsföreningen planerar stora investeringar och hur dessa ska finansieras. Du ska också vara medveten om att du automatiskt blir medlem i samfälligheten vid köp av fastigheten.

FAQ - Samfällighet, samfällighetsförening & delägarförvaltning

Vad är samfällighetsavgift?

En avgift som samfällighetsföreningen tar ut av sina medlemmar för skötsel och underhåll av gemensam egendom.

Vad gör en samfällighetsförening?

Samfällighetsföreningen förvaltar och underhåller flera bostäders gemensamma egendom.

Vad kan en samfällighet bestämma?

Beslut kan fattas hur skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar ska ske. Hur besluten fattas skiljer sig mellan en delägarförvaltning och en samfällighetsförening.

Vad gäller i en samfällighet?

En samfällighet styrs av föreningens stadgar samt lagar och andra regler som föreningen måste följa.

Vem äger marken i en samfällighet?

En samfällighet äger de gemensamma anläggningarna.

Är en samfällighetsförening en ekonomisk förening?

En samfällighetsförening är en form av ekonomisk förening.

Vad kostar en samfällighet?

Samfälligheter tar vanligtvis ut en avgift av sina medlemmar.

Vad kostar vägförening?

Det variera mellan olika föreningar.

Vad kostar en gemensamhetsanläggning?

Det varierar och påverkas av en mängd olika faktorer och finansieras oftast med avgifter från medlemmarna.

Vad är en anläggningsförrättning?

En anläggningsförrättning är en lantmäteriförrättning som kan inrätta, ändra eller upphäva en gemensamhetsanläggning.

Vad ingår i en samfällighet?

En samfällighet består av anläggningar och mark som gemensamt tillhör flera bostäder.

Hur bildas samfällighet?

Ofta bildas en samfällighet i ett nytt bostadsområde för att ta hand om skötsel och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar. En samfällighet kan även bildas i ett äldre område av ett antal fastighetsägare som tillsammans ska förvalta över till exempel en väg.

Vilka fastigheter ingår i samfällighet?

I fastighetsregistret finns registrerade uppgifter över ägare till fastigheter i en samfällighet.

Vem äger vägen i en samfällighet?

En enskild väg kan ägas och skötas av en samfällighet.

Vad kostar samfällighetsförening?

Lantmäteriet tar betalt för att bilda en förening och sedan kommer även en registreringskostnad till samfällighetsföreningsregistret.