Bodelning – vid skilsmässa, separation och dödsfall
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Bodelning – vid skilsmässa, separation och dödsfall

Vad är bodelning?

Vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tagit slut delas allt som ingår i giftorättsgods eller samboegendom upp mellan parterna. En bodelning kan även göras under ett äktenskap och vid dödsfall.

bodelning

En bodelning görs vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tagit slut samt vid dödsfall. Ibland görs också en bodelning under ett äktenskap, inom själva äktenskapet, utan att makarna skiljer sig. Vid en bodelning delas all gemensamma egendom upp mellan parterna. Det finns dock olika regler att förhålla sig till vid en bodelning, beroende på om personerna varit sambo eller gifta.

Så här går en bodelning till

En av parterna måste ansöka om en bodelning. Är parterna överens kan bodelningen skötas på egen hand, annars kan man få hjälp av en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Reglerna runt en bodelning ser lite olika ut efter en skilsmässa och ett samboförhållande men grunderna är samma. En bouppteckning visar vilket värde den gemensamma egendomen har och vilka tillgångar och skulder som finns. Bouppteckningen ska visa de egendomsförhållanden som fanns vid ansökan om skilsmässa, när samboförhållandet avslutades eller vid dödsfallet. En förteckning av alla tillgångar och skulder kan även göras direkt i bodelningshandlingen. Vanligtvis ska den gemensamma egendomen delas lika efter att skulder, om det funnits sådana, räknats bort. Under ett äktenskap eller samboförhållande som varat under fem år kan man göra en jämkning. Nästa steg i bodelningen är att dela upp tillgångarna rättvist efter parternas önskemål. Det kallas för lottläggning. Sedan skrivs ett bodelningsavtal under som fastställer bodelningen och lottläggningen. En bodelning kan om så önskas registreras hos Skatteverket.

Specifika regler för bodelning efter skilsmässa

Vid en bodelning efter ett äktenskap delas all egendom upp som är giftorättsgods efter att eventuella skulder räknats bort. Undantag kan till exempel vara om en partner äger något själv enligt ett äktenskapsförord, ett testamente eller ett gåvobrev. Bostaden, en fastighet eller en bostadsrätt, ingår också i en bodelning. Bostaden ska värderas efter marknadsvärdet. Detta kan en mäklare hjälpa till med. Latent skatt, alltså den vinstskatt som parterna fått vid en försäljning, räknas bort liksom övriga försäljningskostnader, till exempel mäklararvode. Om ett bolån finns följer det med bostaden och ska omförhandlas med banken. Banken gör en bedömning att den som bor kvar i bostaden också har råd att ensam stå på lånet. Den som inte tar över bostaden kompenseras ekonomiskt. Innan bodelningsavtalet signeras ska parterna ansöka om skilsmässa hos tingsrätten. Bodelningen görs oftast när äktenskapet upplöst men äktenskap med barn under 16 år har alltid en betänketid på sex månader och då kan en bodelning göras under denna tid. Det finns ingen tidsgräns för när en bodelning senast måste göras men det brukar vara enklare att göra den så snabbt som möjligt.

Specifika regler för bodelning efter samboförhållande

En bodelning efter ett samboförhållande regleras enligt sambolagen som säger att endast tillgångar som införskaffats för gemensamt bruk ska ingå i bodelningen. Det kallas för samboegendom. Det finns inget krav på bodelning efter ett samboförhållande men det går att begära en bouppdelning upp till ett år efter avslutet. När det kommer till fastigheter, bostadsrätter och hyresrätter finns särskilda regler för bodelning vid ett samboförhållande. För att en bostad ska ingå i bodelningen måste den ha köpts med syfte att användas tillsammans, ha använts som en gemensam bostad, inte vara enskild egendom enligt ett gåvobrev eller testamente och inte vara undantagen genom ett samboavtal. Ingår bostaden i bodelningen ska den partner som har störst behov av den bo kvar, oavsett vem som skrivit under kontraktet och lagfarten. Den andra partnern blir kompenserad ekonomiskt.

Specifika regler för bodelning under äktenskap

En bodelning under ett äktenskap kan till exempel göras om den ena maken driver företag och vill skydda tillgångarna om företaget skulle försättas i konkurs. En bodelning under äktenskapet måste anmälas till Skatteverket för att vara giltig.

Specifika regler för bodelning vid dödsfall

En bodelning görs ofta om den ena maken avlider men till skillnad från en bodelning vid en skilsmässa kan det finns flera arvingar, till exempel om det finns särkullbarn. Vid dödsfall i ett samboförhållande finns andra regler och lagar som träder in. Sambor ärver nämligen inte varandra och en bodelning kan endast göras om den efterlevande sambon begär det.

FAQ - Bodelning

Vad gäller vid en bodelning?

En bodelning görs vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tagit slut för att fördela tillgångarna.

När ska man göra bodelning?

Bodelningen ska gärna göras så nära skilsmässan eller uppbrottet från samboförhållandet som möjligt. Då är det ofta lättare att värdera tillgångarna. Det finns dock ingen tidsgräns för en bodelning efter en skilsmässa. Vid ett samboförhållande kan den ena parten begära en bodelning upp till ett år efter uppbrottet.

Vad säger lagen om bodelning vid skilsmässa?

Man måste göra en bodelning efter en skilsmässa. Man kan göra den själv eller med hjälp av en bodelningsförrättare.

Vad räknas som bodelning?

När två parter gör en uppdelning av den gemensamma egendomen.

Måste man göra en bodelning vid skilsmässa?

Ja, men i de fall det inte finns något giftorättsgods och inga krav på att dela bostad och lös egendom finns görs ingen bodelning.

Kan man göra bodelning under betänketiden?

Ja, vid en skilsmässa med barn under 16 år kan man göra en bouppdelning under betänketidens sex månader.

Hur lång tid tar en bodelning för sambos?

Är ni överens om bodelningen och gör den själva går det ofta fort men är ni inte överens och ansöker om en bodelningsförrättare hos tingsrätten kan handläggningstiden variera och bodelningen kan dra ut på tiden.

När måste bodelning ske vid dödsfall?

Tre månader efter dödsfallet ska bouppteckningen förrättas och efter det sker bodelningen och arvskiftet.

Hur länge kan man vägra bodelning?

Lagen säger att det ska göras en bodelning om det finns giftorättsgods och om den ena parten vägrar kan den andra ansöka om en bodelningsförrättare som då genomför en tvångsbodelning.

Vem kan vara bodelningsförrättare?

Vanligtvis är det advokater och jurister som är bodelningsförrättare.

Vad händer om man inte gör en bodelning?

Görs ingen bodelning efter en skilsmässa kan den ena parten återkomma efter flera år och begära en bodelning. Vid ett samboförhållande kan man begära en bodelning ett år efter avslutet. 

Måste man göra bodelning som sambo?

Nej, bara om ena parten önskar det.

Kan man vägra bodelning?

Vägrar den ena parten kan en tvångsbodelning genomföras med hjälp av en bodelningsförrättare.

Vad betyder bodelning?

Att tillgångar delas lika efter att eventuella skulder dragit bort och dokumenteras i ett bodelningsavtal.

Vad gör en bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare hjälper till att fördela gemensam egendom när parterna inte är överens.

Vad innebär bodelning?

Att dela upp gemensam egendom vid en skilsmässa och när ett samboförhållande tar slut men bodelning kan även ske under ett äktenskap och vid dödsfall.

Vad kostar en bodelning?

Om man gör bodelningen själv finns inga direkta kostnader men tar man hjälp av en jurist kommer arvodet att bli en kostnad. Att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten har en avgift liksom dennes arvode.

Vad kostar en bodelningsförrättare?

I de flesta fall betalar parterna hälften av arvodet var för bodelningsförrättaren.

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Det beror på juristens arvode och hur länge bodelningen tar.

Vad är bodelning vid dödsfall?

En bodelning vid dödsfall sker mellan den efterlevande partnern och den avlidnes arvingar.

Vad är en bodelning?

Vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tagit slut delas allt som ingår i giftorättsgods eller samboegendom upp mellan parterna. En bodelning kan även göras under ett äktenskap och vid ett dödsfall.

Hur går en bodelning till?

Det beror på vilket förhållande parterna haft men bouppteckning, andelsberäkning, lottläggning och bodelningsavtal ingår alltid i en bodelning.

Hur gör man en bodelning?

I en bodelning redovisas alla ägodelar/tillgångar och sedan dras eventuella skulder av och resten delas lika mellan parterna.