Bostadspriser – vad påverkar bopriserna?
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Bostadspriser – vad påverkar bopriserna?

Vad påverkar bostadspriserna?

Flera faktorer påverkar bostadspriserna, men alla bottnar i utbud och efterfrågan. Utbudet styrs till största delen av bostadsbyggandet. Efterfrågan styrs primärt av köparnas betalningsförmåga, det vill säga indirekt av: bolåneräntorna, lönenivåerna samt hur hög arbetslösheten är. Andra faktorer som till exempel om det är inflytt eller utflytt från ett område samt marknadsregler som amorteringskrav har även en påverkan på bostadspriserna.

bostadspriser

Det är många faktorer som påverkar sjunkande och stigande bostadspriser. Här tar vi upp de vanligaste orsakerna till varför bostadspriserna går upp eller ner.

Bolåneräntor påverkar bostadspriserna

Bolåneräntorna är en av de största faktorerna som påverkar bostadspriserna. När räntorna går upp så är det färre som har råd att köpa bostad, vilket minskar efterfrågan och priserna sjunker. Om det motsatta händer, det vill säga att räntorna sjunker, så är det fler som har råd att köpa bostad och bostadspriserna stiger till följd av en ökad efterfrågan. Bolåneräntornas effekt på bostadspriserna är tillsammans med ökande arbetslöshet de största anledningarna till att hög inflation medför sjunkande bostadspriser på sikt.

Bostadspriserna varierar efter utbud och efterfrågan

Det kan exempelvis bli bostadsbrist i stora städer när nya bostäder inte hinner att byggas i samma takt som befolkningen ökar. I de fallen ökar bostadsefterfrågan och detta leder i sin tur till att priserna stiger. I andra regioner kan det vara precis tvärtom och där ser man att låg efterfrågan på bostäder gör att bopriserna sjunker. En annan faktor som styr bopriserna är inkomstläget och boendekostnader. Olika skatter, beslut och regler påverkar hur lönsamt det är att äga, sälja och köpa en bostad. Förmögenhetsskatten och ROT-avdraget är exempel på beslut som har påverkat bostadspriserna. Regler som förenklar bostadslån kan också påverka bostädernas prisutveckling. Är det enkelt att låna, lånar vi mer pengar. Försvåras däremot möjligheten att ta bolån med till exempel bolånetak och amorteringskrav påverkar detta möjligheten för enskilda personer att bli beviljade bolån. Även psykologiska faktorer påverkar bostadspriserna. När priserna på bostäder stiger finns en förväntan hos bostadsägare och spekulanter att de ska fortsätta stiga och köpare blir mer villiga att betala mycket för en bostad.

Bostadspriser över tid – då, nu och framtid

Bostadspriser och bostadsrättspriser har haft både toppar och dalar, under högkonjunkturer och lågkonjunkturer, men sett ur ett långsiktigt perspektiv är det en stabil men svag kurva som lutar uppåt. Under fastighetskrisen i början av 1990-talet, som bland annat berodde på avskaffandet av kreditmarknadsregleringar som tidigare hade begränsat utlåningen, statens valutareglering samt skattereformen 1990/-91 när avdragsrätten för räntor minskade vilket ledde till dyrare räntekostnader, sjönk priset på kommersiella fastigheter, villor och bostadsrätter. Krisen berörde även finansmarknaden och banksektorn. 1994 var i stort sett fastighetskrisen över men det dröjde flera år innan priserna helt hade återhämtat sig.

År 2008 påverkades bostadspriserna av en finanskris relaterad till marknaden för bostadslån som startade i USA. Bankerna hade helt enkelt beviljat stora bolån som låntagare nu hade svårt att betala tillbaka. Sverige påverkades inte i lika stor utsträckning som USA av finanskrisen då bankerna här varit mer restriktiva med bolån sedan finanskrisen 1990–1994 men bostadsmarknaden påverkades ändå kraftigt av krisen med sjunkande bostadspriser och mycket höga bolåneräntor. För att stimulera marknaden sänkte Riksbanken reporäntan och den inbromsning som bostadsmarknaden sett hejades och fick ny fart igen med en uppgång på bopriserna som följd.

Covid-19-pandemin slog hårt mot den svenska ekonomin men trots detta har bostadspriserna fortsatt att stiga efter en kortvarig nedgång vid pandemins början. Förklaringarna till detta kan vara många, till exempel att arbetslöshetssiffrorna inte stigit så mycket som man befarade vid pandemins start och att många bostadsköpare fortfarande är köpstarka. Hushållen har fått mer pengar över när annan konsumtion ställts in och hemmet har fått en central plats för många människor under pandemin. Mycket tid har spenderats hemma och många har också arbetat hemifrån. Detta gjorde att många hushåll ville investera och var beredda att betala mer för att bo större. Bolåneräntorna var fortsatt låga och det fanns en förväntan att de skulle förbli låga framöver. Finansinspektionen lättade även på amorteringskraven för hushållen vilket minskade hushållens lånebetalningar och ökade låneutrymmet på kort sikt.

Första halvåret 2022 har präglats av ökande inflation och ökad ekonomisk osäkerhet. Den höga inflationen har lett till att Riksbanken har inlett höjningar av styrräntan vilket har gjort att bostadspriserna har börjat sjunka. Så länge Riksbanken planerar fortsätta höja räntorna är det troligt att bostadspriserna kommer att sjunka. Om arbetslösheten dessutom ökar framöver, så kan även detta påverka bostadspriserna i ännu mer negativ riktning.

Aktuella bostadspriser (oktober 2022)

  3 månader 12 månader
Område Antal sålda
bostäder
Kvadratmeterpris Prisutveckling Antal sålda
bostäder
Kvadratmeterpris Prisutveckling
Hela Sverige 24159 43146 kr -6,9 % 118247 46153 kr -5,7 %
Stor-Stockholm 8357 61015 kr -7,8 % 44533 66116 kr -5,6 %
Stor-Göteborg 2518 46850 kr -6,6 % 12613 49607 kr -6,2 %
Stor-Malmö 2435 35271 kr -4,5 % 11029 36268 kr -2,6 %
Blekinge län 179 21775 kr -6,5 % 739 21832 kr -2,9 %
Dalarnas län 440 20944 kr -8,9 % 2220 25305 kr -18,8 %
Gotlands län 156 40204 kr -1,6 % 647 40326 kr 4,2 %
Gävleborgs län 478 19637 kr -7,8 % 2163 21045 kr -7,8 %
Hallands län 412 35253 kr -3,5 % 1937 36723 kr -8,7 %
Jämtlands län 235 27347 kr -9,1 % 1377 33504 kr -17,6 %
Jönköpings län 572 27665 kr -3,8 % 2475 28180 kr -5,5 %
Kalmar län 352 20296 kr -7,6 % 1514 21274 kr -9,2 %
Kronobergs län 215 24286 kr -4,9 % 1055 25259 kr -7,5 %
Norrbottens län 323 22609 kr -2,2 % 1343 22486 kr -0,6 %
Skåne län 3480 32018 kr -3,7 % 16128 32741 kr -2,4 %
Stockholms län 8357 61015 kr -7,8 % 44533 66116 kr -5,6 %
Södermanlands län 517 22423 kr -7,8 % 2615 23968 kr -7,5 %
Uppsala län 1239 38519 kr -1,7 % 5969 39694 kr -4,3 %
Värmlands län 526 22059 kr -9,6 % 2230 23275 kr -5,3 %
Västerbottens län 576 31694 kr -1,5 % 2262 32539 kr -3 %
Västernorrlands län 476 14914 kr -8,3 % 1950 15836 kr -7,7 %
Västmanlands län 650 20449 kr -7,7 % 3004 22059 kr -9,3 %
Västra Götalands län 3573 37858 kr -8,4 % 17387 40701 kr -7 %
Örebro län 533 21927 kr -5,2 % 2281 22944 kr -5,6 %
Östergötlands län 870 30007 kr -4,3 % 4418 30158 kr -5,8 %

Källa: Svensk Mäklarstatistik, uppdaterad 7 oktober 2022.

FAQ - Bostadspriser

När kommer bostadspriserna att sjunka?

De låga räntenivåerna som har varit gällande mellan 2015 och början på 2022 har börjat stiga till en följd av Riksbankens försök att stävja inflationen. Räntehöjningarna och inflationens påverkan på bostadsköparna köpkraft vilket har lett till att bostadspriserna har börjat sjunka under våren och sommaren 2022.

Hur kommer bostadsmarknaden utvecklas?

Bostadspriserna är negativt korrelerade med räntan, det innebär att om räntan stiger så kommer bostadspriserna att sjunka. Även arbetslösheten är negativt korrelerad med bostadspriserna, ökar arbetslösheten så innebär det försämrad köpkraft och därmed lägre bostadspriser.

Hur mycket ökar bostadspriser per år?

De senaste 20 åren har bostadspriserna i genomsnitt ökat med ca 9 % per år för bostadsrätter. Villapriserna har ökat med 4,5 % per år, det vill säga med ungefär hälften jämfört med bostadsrätter.

Vad driver bostadspriser?

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden påverkas av många faktorer, till exempel ränteläget, inkomstutvecklingen, boendekostnaderna och förväntningar.

Vad händer med bostadspriserna?

Under våren och sommaren 2022 har trenden med ökande bostadpriser vänt. Fortsätter räntan att öka så kommer bostadspriserna sannolikt att forsätta sjunka.

Vad kan få bostadspriserna att sjunka?

Bostadspriserna kan sjunka om det till exempel blir strängare amorteringskrav, ökad arbetslöshet och stigande räntor.

Vad kan få bostadspriserna att stiga?

Bostadspriserna kan stiga om bland annat räntorna sjunker, ränteavdraget ökar, inkomstskatter sänks eller om armorteringskravet slopas.