Bostadspriser – vad påverkar bopriserna?

Bostadspriser – vad påverkar bopriserna?

Vad påverkar bostadspriserna?

Många faktorer påverkar bostadspriserna. Räntan är kanske den största faktorn men även hur hög arbetslösheten är samt efterfrågan på bostäder och förväntningar påverkar bopriserna.

bostadspriser

Vad sjunkande och stigande bostadspriser egentligen beror på är svårt att svara på exakt. Det är många faktorer som påverkar men att det alltid är ett intressant samtalsämne är alldeles säkert. Här kan du lära dig mer om vilka faktorer som styr bostadspriserna men även när och varför bostadspriserna gått upp och ner.

Faktorer som påverkar bostadspriser

Ränteläget är en faktor som påverkar bostadspriserna. När du betalar bolåneränta på dina bolån till banken betalar du en nominell ränta, en avtalad ränta, som inte tar hänsyn till inflationen. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivå vilket innebär att pengarna minskar i värde. Du kan med andra ord köpa färre varor för samma mängd pengar. För att räkna fram hur mycket räntan för ett bostadslån egentligen kostar, räknar man fram realräntan genom att dra av inflationen från den nominella räntan. Realräntan beskriver vad låntagaren faktiskt betalar för bolånet. När realräntan sjunker får låntagaren mer pengar att röra sig med och detta påverkar i sin tur bostadspriserna. Även reporäntan, eller styrräntan, som är bankernas ränta för att låna och placera pengar hos Riksbanken påverkar bolåneräntan och därmed även bostadspriserna.

Bostadspriserna varierar efter utbud och efterfrågan. I storstadsregioner kan det till exempel bli bostadsbrist om bostadsbyggandet inte ökar i samma takt som befolkningsökningen. Då stiger efterfrågan på bostäder och priserna stiger. I andra regioner kan det vara precis tvärtom och där ser man att låg efterfrågan på bostäder gör att bopriserna sjunker. En annan faktor som styr bopriserna är inkomstläget och boendekostnader. Olika skatter, beslut och regler påverkar hur lönsamt det är att äga, sälja och köpa en bostad. Förmögenhetsskatten och ROT-avdraget är exempel på beslut som har påverkat bostadspriserna. Regler som förenklar bostadslån kan också påverka bostädernas prisutveckling. Är det enkelt att låna, lånar vi mer pengar. Försvåras däremot möjligheten att ta bolån med till exempel bolånetak och amorteringskrav påverkar detta möjligheten för enskilda personer att bli beviljade bolån. Även psykologiska faktorer påverkar bostadspriserna. När priserna på bostäder stiger finns en förväntan hos bostadsägare och spekulanter att de ska fortsätta stiga och köpare blir mer villiga att betala mycket för en bostad.

Bostadspriser över tid – då, nu och framtid

Bostadspriser och bostadsrättspriser har haft både toppar och dalar, under högkonjunkturer och lågkonjunkturer, men sett ur ett långsiktigt perspektiv är det en stabil men svag kurva som lutar uppåt. Under fastighetskrisen i början av 1990-talet, som bland annat berodde på avskaffandet av kreditmarknadsregleringar som tidigare hade begränsat utlåningen, statens valutareglering samt skattereformen 1990/-91 när avdragsrätten för räntor minskade vilket ledde till dyrare räntekostnader, sjönk priset på kommersiella fastigheter, villor och bostadsrätter. Krisen berörde även finansmarknaden och banksektorn. 1994 var i stort sett fastighetskrisen över men det dröjde flera år innan priserna helt hade återhämtat sig.

År 2008 påverkades bostadspriserna av en finanskris relaterad till marknaden för bostadslån som startade i USA. Bankerna hade helt enkelt beviljat stora bolån som låntagare nu hade svårt att betala tillbaka. Sverige påverkades inte i lika stor utsträckning som USA av finanskrisen då bankerna här varit mer restriktiva med bolån sedan finanskrisen 1990–1994 men bostadsmarknaden påverkades ändå kraftigt av krisen med sjunkande bostadspriser och mycket höga bolåneräntor. För att stimulera marknaden sänkte Riksbanken reporäntan och den inbromsning som bostadsmarknaden sett hejades och fick ny fart igen med en uppgång på bopriserna som följd.

Covid-19-pandemin slog hårt mot den svenska ekonomin men trots detta har bostadspriserna fortsatt att stiga efter en kortvarig nedgång vid pandemins början. Förklaringarna till detta kan vara många, till exempel att arbetslöshetssiffrorna inte stigit så mycket som man befarade vid pandemins start och att många bostadsköpare fortfarande är köpstarka. Hushållen har fått mer pengar över när annan konsumtion ställts in och hemmet har fått en central plats för många människor under pandemin. Mycket tid har spenderats hemma och många har också arbetat hemifrån. Detta har gjort att många hushåll velat investera och varit beredda att betala mycket för sitt boende och även velat bo större. Bolåneräntorna har också varit fortsatt låga och det finns en förväntan att de kommer att fortsätta att ligga på en låg nivå även framöver. Finansinspektionen lättade även på amorteringskraven för hushållen vilket har sänkt hushållens lånebetalningar och då även ökat låneutrymmet på kort sikt.

Hur priserna kommer att utvecklas är svårt att säga och som vi har sett är det många faktorer som påverkar bostadsmarknaden. Bostadsbrist och fortsatt låga räntor kan tala för en fortsatt stark bostadsmarknad medan en svagare konjunktur med ökad arbetslöshet kan innebära att bostadsmarknaden bromsar in.

FAQ - Bostadspriser

När kommer bostadspriserna att sjunka?

Det är alltid svårt att gissa när bostadspriserna kommer att sjunka men stigande räntor, högre arbetslöshet och lägre inkomstutveckling kan vara några faktorer som leder till att bostadspriserna sjunker.

Hur kommer bostadsmarknaden utvecklas?

Det beror på en mängd olika faktorer som ränteläget, utbud och efterfråga samt inkomstutvecklingen.

Hur mycket ökar bostadspriser per år?

Bostadspriserna varierar över tid men sett ur ett långsiktigt perspektiv har bopriserna varit stabila och ökat svagt.

Vad driver bostadspriser?

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden påverkas av många faktorer, till exempel ränteläget, inkomstutvecklingen, boendekostnaderna och förväntningar.

Varför ökar bostadsmarknaden?

Bostadsmarknaden styrs av bland annat efterfrågan och utbudet tillsammans med andra faktorer som ränteläget och politiska beslut.

Vad händer med bostadspriserna?

Bostadspriserna kommer att följa ränteutvecklingen och påverkas av olika faktorer som arbetslöshetsnivån, inkomstnivåer, förväntningar samt lagar och regler.

Vad kan få bostadspriserna att sjunka?

Bostadspriserna kan sjunka om det till exempel blir strängare amorteringskrav, en hög byggtakt utan efterfrågan och stigande räntor.