MäklarOfferter

Konjunkturcykeln – består av 4 faser och varar mellan 3 till 8 år

Konjunkturcykeln – består av 4 faser och varar mellan 3 till 8 år
Vad är en konjunkturcykel?

Konjunkturcykeln visar hur konjunkturläget, det vill säga landets ekonomiska aktivitet, förändras över tid. En cykel består av en högkonjunktur, som delas upp i en uppgångsfas och en avmattningsfas, samt en lågkonjunktur som delas upp i en nedgångsfas och en återhämtningsfas.

Konjunkturläget i ett land beskriver den ekonomiska utvecklingen utifrån bland annat sysselsättningsgraden, tillväxten och inflationen. Ekonomin har inget konstant läge utan svänger mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. En konjunkturcykel består av en period av högkonjunktur och en period av lågkonjunktur. Högkonjunkturen delas i sin tur upp i två faser, en uppgångsfas och en avmattningsfas, och lågkonjunkturen delas upp i en nedgångsfas och en återhämtningsfas. En fullbordad konjunkturcykel, som inkluderar både en högkonjunktur och en lågkonjunktur, varar normalt mellan tre och åtta år, men varaktigheten kan variera.

Konjunkturcykeln består av en hög- och en lågkonjunktur

Konjunkturcykeln delas in två konjunkturlägen: högkonjunktur och lågkonjunktur.

Högkonjunktur

Under högkonjunkturen går ekonomin på högvarv och det råder en framtidsoptimism i samhället. Företag investerar flitigt och anställer nya medarbetare för att möta den ökade produktionstakten. Tillväxten och sysselsättningsgraden ökar, vilket ger hushållen ökad köpkraft. Resultatet blir en högre efterfrågan på varor och tjänster samt stigande priser. Detta är uppgångsfasen i högkonjunkturen.

Efter hand som ekonomin överhettas blir det allt svårare för företag att hitta utbildad personal med rätt kompetens. När nyinvesteringar och produktion överstiger det faktiska behovet av varor och tjänster, börjar ekonomin avmattas. Ekonomin går då in i avmattningsfasen, vilket är det första steget mot en kommande lågkonjunktur.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Lågkonjunktur

Under lågkonjunkturen minskar hushållens efterfrågan på varor och tjänster, och företagens produktions- och investeringstakt sjunker. Många företag måste minska sin arbetsstyrka, vilket leder till ökad arbetslöshet. Hushållen får då mindre pengar att röra sig med och köpkraften minskar. Lågkonjunkturen är inne i en nedgångsfas, en recession. Om recessionen blir djup och långvarig går ekonomin in i en depression.

Med tiden ökar dock efterfrågan på produkter igen och företagen börjar nyanställa för att möta efterfrågan på varor och tjänster. Hushållen får återigen mer pengar och köpkraften ökar. Ekonomin går in i en återhämtningsfas, och en ny högkonjunktur närmar sig.

Konjunkturläget bestäms av skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP-nivå

Bruttonationalprodukten (BNP) är summan av värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land. För att bestämma konjunkturläget i ekonomin jämför man faktisk BNP-nivån med potentiell BNP-nivå. Potentiell BNP är den maximala hållbara mängden produktion som en ekonomi kan uppnå med en given mängd arbetskraft, kapital, teknologi och andra produktionsfaktorer, utan att skapa ökad inflation eller överhettning i ekonomin. Skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP kallas BNP-gapet. När BNP-gapet är negativt och faktisk BNP är lägre än potentiell BNP befinner sig ekonomin i en lågkonjunktur. Högkonjunktur råder när BNP-gapet är positivt, det vill säga när faktisk BNP är högre än potentiell BNP.

Konjunkturcykelns fyra konjunkturfaser

Varje konjunkturläge delas in i två konjunkturfaser. Konjunkturläget beskriver hur faktisk BNP förhåller sig till potentiell BNP, det vill säga om faktisk BNP är högre eller lägre än potentiell BNP. Konjunkturfaserna beskriver konjunkturläget, men även i vilken riktning ekonomin är på väg, alltså om faktiskt BNP ökar eller minskar.

Tips

Sälja bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning.

Kom igångPil

Högkonjunkturens faser

Konjunkturuppgång
I uppgångsfasen i en högkonjunktur är faktisk BNP högre och växer också snabbare än potentiell BNP. Ett positivt BNP-gap, det vill säga att faktisk BNP är högre än potentiell BNP, innebär att ekonomin är inne i en högkonjunktur.

Konjunkturavmattning
Efter uppgångsfasen går konjunkturen in i en avmattningsfas där faktisk BNP fortfarande är högre än potentiell BNP, men växer långsammare än potentiell BNP. Så länge faktisk BNP är högre än potentiell BNP råder högkonjunktur.

Lågkonjunkturens faser

Konjunkturnedgång
I nedgångsfasen är faktisk BNP lägre och växer även långsammare än potentiell BNP. Ett negativt BNP-gap, det vill säga att faktisk BNP är lägre än potentiell BNP, innebär att ekonomin är inne i en lågkonjunktur.

Konjunkturåterhämtning
Efter nedgångsfasen går ekonomin in i en återhämtningsfas. Faktisk BNP är lägre men växer snabbare än potentiell BNP. Ekonomin håller på att återhämta sig och är återigen på väg mot en högkonjunktur.

Finanspolitik och penningpolitik – statens sätt att styra konjunkturen

Staten kan på olika sätt påverka konjunkturläget och inflationen. Genom att föra en aktiv finanspolitik kan staten försöka stabilisera Sveriges ekonomi. Ett exempel på finanspolitik är skatter och införandet av lagar som reglerar arbetsmarknadens villkor.

Ett penningpolitiskt medel som staten kan använda för att påverka ekonomin är Riksbankens styrränta. Genom att höja och sänka styrräntan kan Riksbanken försöka minska eller öka den ekonomiska aktiviteten i landet och på så sätt påverka inflationen. Riksbanken har inget uppdrag avseende konjunkturen, utan ett inflationsmål som idag är två procent. Riksbankens arbete att nå inflationsmålet kan dock i sig påverka konjunkturen.

Konjunkturcykeln och inflation

Det finns ett samspel mellan inflationen och konjunkturcykeln.

Högkonjunktur kan leda till inflation

I en högkonjunktur ökar sysselsättningsgraden och tillväxten. I dessa perioder är efterfrågan på varor och tjänster hög, vilket gör att företag kan höja sina priser. Detta, tillsammans med ökade kostnader för bland annat löner och energi, kan därmed leda till högre inflation. För att bromsa ekonomin och inflationen kan Riksbanken välja att höja styrräntan. Detta kan i sig medföra att konjunkturen mattas av och går över i en lågkonjunktur.

Lågkonjunktur kan leda till för låg inflation

I en lågkonjunktur när hushållen har mindre köpkraft minskar också efterfrågan på varor och tjänster. Företagen kan då inte höja sina priser och ibland behöver de till och med sänka sina priser, allt för att behålla kunderna. Sjunkande priser under en längre period kan dessutom leda till deflation. Om priserna växer långsammare än Riksbankens inflationsmål på två procent kan banken välja att sänka sin styrränta och på så sätt försöka stimulera ekonomin i landet. När Riksbanken sänker styrräntan följer även andra banker efter och sänker sina räntor. Resultatet av detta blir att hushållen får mer pengar att röra sig med och därmed ökad köpkraft. Ekonomin håller på att vända och gå in i en högkonjunktur.

Vanliga frågor om

Konjunkturcykeln

Hur definieras en konjunkturcykel?Pil

En konjunkturcykel definieras som att alla konjunkturfaserna i en högkonjunktur samt i en lågkonjunktur har genomgåtts, varpå nästa konjunkturcykel börjar. Det vill säga att uppgångsfasen, avmattningsfasen, nedgångsfasen samt återhämtningsfasen har fullbordats.

Hur lång är en konjunkturcykel?Pil

En konjunkturcykel varar normalt mellan tre och åtta år.

Vilka är de fyra faserna i en konjunkturcykel?Pil

En konjunktur delas in i perioder av hög- och lågkonjunktur. Högkonjunkturen består av två faser: konjunkturuppgång och konjunkturavmattning. Lågkonjunkturen består av två faser: konjunkturnedgång och konjunkturåterhämtning.

Vad betyder expansion (konjunkturuppgång)?Pil

En konjunkturuppgång betyder att faktisk BNP är högre och växer snabbare än potentiell BNP. Under konjunkturuppgången befinner sig ekonomin över den långsiktiga trenden och ökar. Företagen går in i en tillväxtperiod som leder till att sysselsättningsgraden ökar. Detta leder i sin tur till att hushållen får ökad köpkraft och hög efterfrågan på produkter.

Vad betyder konjunkturavmattning? Pil

Efter en period av konjunkturuppgång i en högkonjunktur följer ett läge där faktisk BNP fortfarande ligger över den långsiktiga trenden men nu växer långsammare än potentiell BNP. Företagens produktion är större än det verkliga behovet och ekonomin går in i en avmattningsfas.

Vad betyder recession (konjunkturnedgång)?Pil

När faktisk BNP-nivå är lägre och växer långsammare än potentiell BNP går ekonomin in i en lågkonjunktur. Ekonomin går sämre än den långsiktiga trenden och minskar. I en konjunkturnedgång minskar efterfrågan på varor och tjänster vilket leder till att företagens produktions- och investeringstakt sjunker. Detta i sin tur kan leda till att företagen måste säga upp personal och arbetslösheten ökar, vilket i sin tur betyder att hushållen får mindre pengar och att köpkraften minskar.

Vad betyder konjunkturåterhämtning?Pil

I lågkonjunkturens återhämtningsfas är faktisk BNP lägre men växer snabbare än potentiell BNP. Ekonomin går fortfarande sämre än den långsiktiga trenden men har börjat vända uppåt igen. Efterfrågan på varor och tjänster ökar och företagen kan börja anställa mer personal igen. Hushållen får då mer pengar och köpkraften ökar.

Vad är orsaken till konjunkturcykler?Pil

Konjunkturcykler uppstår för att ekonomin pendlar mellan hög- och lågkonjunktur. Faktorer som påverkar den ekonomiska aktiviteten och därmed konjunkturcyklerna är bland annat företagens tillväxt, sysselsättningsgraden, efterfrågan på produkter, hushållens köpkraft och inflationen.

Vad är skillnaden mellan konjunkturläge och konjunkturfas?Pil

Konjunkturläge ger en bild av det aktuella ekonomiska tillståndet genom att bedöma om den ekonomiska aktiviteten är högre eller lägre än den nivå som skulle ge upphov till förändringar i löne- och prisnivåer. Konjunkturfaserna innehåller utöver information om konjunkturläget även information om den förväntade riktningen för den ekonomiska aktiviteten - om den ökar eller minskar.

Vad är sambandet mellan konjunkturcykel, konjunkturläge och konjunkturfas?Pil

Konjunkturcykeln delas in i två konjunkturlägen. Konjunkturlägena indikerar om det råder en högre eller lägre ekonomisk aktivitet än den som skulle leda till accelererande eller inbromsande löne- och prisförändringar. Konjunkturfaserna ger inte bara information om konjunkturläget, utan också om vilken riktning ekonomin är på väg åt, det vill säga om den ekonomiska aktiviteten ökar eller minskar.

Vilka konjunkturfaser består en högkonjunktur av?Pil

En högkonjunktur består av de två konjunkturfaserna: konjunkturuppgång (expansion) och konjunkturavmattning.

Vilka konjunkturfaser består en lågkonjunktur av?Pil

En lågkonjunktur består av de två konjunkturfaserna: konjunkturnedgång (recession) och konjunkturåterhämtning.

Hur länge varar en konjunkturcykel?Pil

En konjunkturcykel varar normalt mellan tre och åtta år.

Artiklar om ekonomi (62)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.