MäklarOfferter

Högkonjunktur – en period då ekonomin går på högvarv

Högkonjunktur – en period då ekonomin går på högvarv
Vad är en högkonjunktur?

Högkonjunktur är en period när den ekonomiska aktiviteten i ett land är hög. Under en högkonjunktur är arbetslösheten låg, företag blomstrar, och efterfrågan på tjänster och varor ökar. Konsumtionen ökar, och viljan att investera stärks, vilket driver på ekonomisk tillväxt. Effekterna av en högkonjunktur inkluderar bland annat högre löner, förbättrade levnadsförhållanden och ökad sysselsättning. Högkonjunktur kan dock även leda till överhettning av ekonomin och därmed högre inflation.

Konjunktur är ett ekonomiskt begrepp som används för att beskriva den rådande ekonomiska aktiviteten i ett land. En högkonjunktur är en period med hög ekonomisk aktivitet, kännetecknad av en hög sysselsättningsgrad och stark investeringsvilja. Även om det bidrar till ökad ekonomisk aktivitet och tillväxt, kan det också leda till problem på sikt, såsom en obalans mellan utbud och efterfrågan, särskilt avseende utbildad arbetskraft. I en högkonjunktur kan även en överdriven investeringsvilja som överstiger det faktiska behovet uppstå, vilket resulterar i för höga bolagsvärderingar och ökar risken för börskrascher. Ett lands ekonomi kan befinna sig i något av de två konjunkturlägena låg- eller högkonjunktur, och en högkonjunktur kan inte vara för evigt, vilket innebär att det uppstår konjunkturcykler med hög- och lågkonjunkturer.

Högkonjunktur definieras av positivt BNP-gap

Den ekonomiska aktiviteten i ett land mäts normalt med det som kallas bruttonationalprodukt (BNP), och kan beskrivas som summan av värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet under ett år. Konjunkturläget bestäms av det så kallade BNP-gapet; när BNP-gapet är positivt råder det högkonjunktur, och när BNP-gapet är negativt råder det lågkonjunktur. BNP-gapet definieras av skillnaden mellan faktiskt BNP och potentiell BNP. Potentiell BNP är en produktionsnivå där ett land utnyttjar alla sina resurser till fullo, men utan att driva upp inflationen. Att beräkna potentiell BNP är en komplex process där ekonomer använder olika metoder för att uppskatta den maximala möjliga produktionsnivån i ett land utan att skapa inflation. Det görs genom att analysera nuvarande data om arbetskraft, produktivitet och andra ekonomiska faktorer. Ekonomer använder statistiska och ekonomiska modeller för att göra denna uppskattning, som tar hänsyn till historiska trender och nuvarande förhållanden i ekonomin.

Högkonjunktur – innebörd, uppkomst och konsekvenser

Högkonjunktur innebär en period av högt resursutnyttjande, hög tillväxt och låg arbetslöshet. En konjunkturuppgång i Sverige startar ofta på grund av händelser i utlandet. Det kan handla om att exporten till andra länder ökar i samband med att omvärlden upplever högkonjunktur.

Positiva konsekvenser av högkonjunktur

En ökad efterfrågan gör att företagen säljer mer och ökar sin produktion. Så småningom leder denna ökade produktion till att företagen kan börja anställa fler, vilket gör att arbetslösheten sjunker och mer pengar betalas ut i löner. Det leder i sin tur till ökad köpkraft i hushållen, vilket ytterligare ökar företagens omsättning. Högkonjunktur är med andra ord positivt för både privatpersoner och företag, hushållen får mer pengar att spendera medan affärerna går bra för både mindre och större företag. Så kallade cykliska bolag går det ofta extra bra för under en högkonjunktur, det vill säga företag som producerar tjänster och varor som många vill investera i när de har mycket pengar. Om man har investerat i ett cykliskt bolag på börsen, exempelvis bolag inom bygg, resor, bilar och liknande, är avkastningen i många fall bra under en högkonjunktur.

Negativa konsekvenser av högkonjunktur

En alltför hög efterfrågan i ekonomin kan leda till att företagen inte klarar av att producera tillräckligt mycket varor och tjänster för att möta den höga efterfrågan. Produktionsmedlen blir helt enkelt fullt sysselsatta, och det kan då uppstå problem som brist på kompetent arbetskraft samt andra resursbrister.

En annan negativ konsekvens av en högkonjunktur är att när avkastningen på investeringar länge varit hög kan det skapas orealistiska förväntningar om framtida avkastning, vilket i sin tur leder till uppblåsta företagsvärderingar och risk för en finansbubbla.

Under en högkonjunktur kan den ökade efterfrågan på varor och tjänster även leda till stigande inflation. Detta beror på företags benägenhet att höja priser på grund av hög efterfrågan samt ökade produktionskostnader, vilket ofta resulterar i höjda priser för konsumenterna. Pågår detta under en längre tid så leder det förr eller senare till ökande inflation.

Konjunkturcykelns fyra faser

Konjunkturcykeln är en viktig ekonomisk modell som återspeglar de växlande ekonomiska förhållandena i en marknadsekonomi. Genom att förstå hur de fyra konjunkturfaserna utvecklas över tid kan man bättre förutse och reagera på ekonomiska förändringar. En normal konjunkturcykel sträcker sig vanligtvis över en period av tre till åtta år, men kan variera beroende på en rad faktorer.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Högkonjunkturens faser

Konjunkturcykeln inleds med en fas som kallas expansion eller konjunkturuppgång som definieras av att faktisk BNP växer snabbare och är högre än potentiell BNP. Detta kännetecknas av att den ekonomiska aktiviteten ökar, arbetslösheten minskar och priserna höjs. Efter en konjunkturuppgång följer en konjunkturavmattning. Under en konjunkturavmattning är faktisk BNP fortfarande högre än potentiell BNP, men växer långsammare än potentiell BNP. En högkonjunktur består alltså av både en konjunkturuppgång och en konjunkturavmattning.

Tips

Sälja bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning.

Kom igångPil

Lågkonjunkturens faser

Lågkonjunktur definieras av att faktisk BNP ligger under potentiell BNP-nivå. Om faktisk BNP dessutom växer långsammare än potentiell BNP, befinner sig ekonomin i en konjunkturfas som kallas recession eller konjunkturnedgång. Blir konjunkturnedgången djup och långvarig, säger man att ekonomin befinner sig i en ekonomisk depression. När lågkonjunkturen väl har nått sin botten så vänder det och faktisk BNP börjar växa snabbare än potentiell BNP. Då talar man om en konjunkturåterhämtning.

Konjunkturen påverkas genom finans- och penningpolitik

Om inflation uppstår till följd av en högkonjunktur använder Riksbanken penningpolitiska verktyg för att försöka dämpa ekonomin. Penningpolitiken i Sverige påverkar huvudsakligen inflationen genom höjning eller sänkning av styrräntan. Om inflationen behöver dämpas till följd av en högkonjunktur kan Riksbanken välja att höja styrräntan, vilket minskar aktiviteten i ekonomin, men bidrar till en starkare växelkurs. Regeringen kan utöva finanspolitik i syfte att påverka konjunkturen. Detta görs då till exempel genom bidrag, skatter och investeringar. Höjda skatter, till exempel, gör att folk får mindre kvar i plånboken, vilket gör att konsumtionen minskar.

Vanliga frågor om

Högkonjunktur

Hur definieras en högkonjunktur?Pil

Bruttonationalprodukt (BNP) används för att mäta den ekonomiska aktiviteten i ett land. Potentiell BNP anger den ekonomiska aktivitetsnivå som är förenlig med Riksbankens inflationsmål. En högkonjunktur definieras av att faktisk BNP överstiger potentiell BNP.

Vad kännetecknar en högkonjunktur?Pil

Högkonjunktur är en bra ekonomisk period för såväl privatpersoner som företag. Företagen producerar mer, arbetslösheten sjunker och mer pengar betalas ut i löner till hushållen.

Vad innebär en högkonjunktur?Pil

Högkonjunktur är en tidsperiod i en ekonomisk cykel då den ekonomiska aktiviteten i ett land är hög. Under en högkonjunktur råder det hög efterfrågan på tjänster och varor, låg arbetslöshet och ökade vinster hos företag. Även investeringsviljan ökar, samtidigt som människor väljer att konsumera mer.

Hur och varför uppstår en högkonjunktur?Pil

Sverige påverkas i stor utsträckning av konjunkturläget i omvärlden. En högkonjunktur i Sverige uppstår ofta på grund av influenser från utlandet, exempelvis högkonjunktur i omvärlden som ökar efterfrågan och därmed exporten av svenska varor och tjänster.

Vad händer under en högkonjunktur?Pil

Under en högkonjunktur är arbetslösheten låg eftersom företag behöver anställa fler för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på tjänster och varor. Företag gör vanligtvis också högre vinster under en högkonjunktur då försäljningen ökar, och för att de kan höja sina priser. Tack vare den ökade produktionen, försäljningen och investeringsviljan skapas även en tillväxt i bruttonationalprodukten, alltså en ökad ekonomisk aktivitet.

Vilka är konsekvenserna av en högkonjunktur?Pil

Den goda ekonomiska tillväxten och låga arbetslösheten under en högkonjunktur leder till ökad konsumtion och således högre efterfrågan på många varor och tjänster. Den ökade efterfrågan kan leda till prishöjningar och inflation samt till svårigheter hos företagen att producera i takten som krävs, på grund av brist på kompetent arbetskraft och andra resurser.

Hur länge varar en högkonjunktur?Pil

Det varierar. En hel konjunkturcykel, som omfattar både en hög- och en lågkonjunktur, kan vara mellan tre till åtta år.

Vad är positivt med högkonjunktur?Pil

Högkonjunktur har positiva effekter för både privatpersoner och företag. Arbetslösheten är låg, hushållen får mer pengar i lön och affärerna blomstrar för både små och stora företag.

Vad är negativt med högkonjunktur?Pil

Högkonjunktur innebär att den faktiska BNP överstiger den potentiella BNP, vilket betyder att produktionsfaktorerna används så intensivt att det blir svårt att öka produktionen ännu mer. Det kan till exempel vara svårt för företag att hitta personal med rätt kompetens. Vid högkonjunktur är inflationstrycket också högre än normalt, och om inflation uppstår blir pengarna mindre värda. Det betyder att allt blir dyrare.

Vad blir dyrare i en högkonjunktur?Pil

En högkonjunktur leder på sikt vanligtvis till en ökad inflationstakt, vilket innebär att de flesta varor och tjänster blir dyrare.

Hur påverkas börsen av en högkonjunktur?Pil

Så kallade cykliska bolag är mycket känsliga för rörelser i konjunkturcykeln. I allmänhet går det extra bra för cykliska bolag i en högkonjunktur och extra dåligt för dem i en lågkonjunktur, men det är viktigt att komma ihåg att bolagsvärderingar påverkas av betydligt fler faktorer än konjunkturläget.

Hur kan en högkonjunktur leda till inflation?Pil

Inflation kan uppstå när efterfrågan i en ekonomi är stark, precis som den är vid högkonjunktur. Hushållens efterfrågan på varor och tjänster ökar, och då höjer företagen priserna.

Hur kan staten/regeringen dämpa en högkonjunktur?Pil

Regeringen använder sig av finanspolitik för att dämpa en högkonjunktur. Finanspolitik utövas genom exempelvis bidrag, skatter och investeringar.

Hur kan Riksbanken dämpa en högkonjunktur?Pil

Genom penningpolitiken styr Riksbanken tillgången till krediter och pengar. Vid en högkonjunktur kan Riksbanken höja styrräntan för att dämpa den ekonomiska aktiviteten.

Hur påverkas privatpersoner av en högkonjunktur?Pil

Privatpersoner får det bättre ställt vid högkonjunktur till följd av den minskade arbetslösheten och de högre lönerna.

Vilka konjunkturfaser består en högkonjunktur av?Pil

En högkonjunktur kan delas in i två konjunkturfaser: en uppgångsfas och en avmattningsfas.

Vad är sambandet mellan högkonjunktur och inflation?Pil

Vid högkonjunktur ökar hushållens konsumtion och företagens investeringsvilja, vilket leder till en ökad efterfrågan på varor och tjänster. Detta driver i sin tur upp priserna. Med höjda priser uppstår inflation.

Vad är skillnaden mellan högkonjunktur och lågkonjunktur?Pil

Skillnaden mellan potentiell BNP och faktisk BNP brukar kallas för BNP-gap. När BNP-gapet är negativt råder det lågkonjunktur, och när gapet är positivt råder det högkonjunktur.

Artiklar om ekonomi (62)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.