MäklarOfferter

Rörlig ränta – Vad är rörlig ränta och när ska man välja det?

Rörlig ränta – Vad är rörlig ränta och när ska man välja det?
Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta på ett bolån innebär att räntesatsen justeras i takt med det allmänna ränteläget. Som ett resultat av detta är räntekostnaderna för ett bolån med rörlig ränta inte fasta, utan kan variera över tid. Typiskt för bolån med rörlig ränta är att de har en bindningstid på tre månader, vilket innebär att räntesatsen ställs om och anpassas var tredje månad baserat på rådande ränteläge.

Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån eller ett sparkonto anpassas efter marknadens ränteläge. Det medför att månadskostnaden för ett lån kan öka eller minska beroende på hur räntemarknaden utvecklas. Rörlig ränta är speciellt fördelaktig i tider då räntorna förväntas sjunka eller hålla sig låga, vilket kan resultera i minskade räntekostnader över tid.

För större lån, som exempelvis bolån, ställs låntagaren inför valet mellan att binda lånet till en fast ränta eller att ha en rörlig ränta. Om man väljer rörlig ränta bör man ha en högre risktolerans, eftersom räntekostnaderna kan variera. Rörlig ränta passar bäst för personer med stabil inkomst och ekonomisk buffert som kan hantera potentiella ökningar i räntekostnader.

Låntagares personliga preferenser spelar också en viktig roll i detta beslut. Medan vissa föredrar den potentiella besparingen som en rörlig ränta kan erbjuda i en lågräntemiljö, föredrar andra stabiliteten och förutsägbarheten som kommer med en fast ränta.

Trots att rörlig ränta för bolån normalt har en bindningstid på tre månader, refereras den vanligtvis ändå till som rörlig ränta i allmänt språkbruk. Detta innebär att banken har möjlighet att justera räntesatsen på bolån med rörlig ränta var tredje månad.

Faktorer som påverkar rörlig ränta på bolån

Rörlig ränta på bolån påverkas av en flera samverkande faktorer. De mest betydande av faktorerna är:

 • Styrräntan: Riksbankens styrränta är en av de mest betydelsefulla faktorerna. Styrräntans nivå styr direkt bankernas upplåningskostnader och därmed de räntor de erbjuder, inklusive de för bolån. En sänkning av styrräntan tenderar att leda till minskade räntor för låntagare, medan en höjning ofta resulterar i högre lånekostnader.
 • Bankernas finansieringskostnader: Dessa kostnader varierar beroende på hur bankerna skaffar sitt kapital, antingen genom inlåning eller utgivning av obligationer. Dessa kostnader påverkar direkt de räntor som tas ut av kunderna. Speciellt under perioder av finansiell stress kan dessa kostnader öka markant, vilket kan resultera i högre bolåneräntor.
 • Bankernas bruttomarginal: Skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, det vill säga bankernas bruttomarginal, spelar också en viktig roll i räntesättningen.
 • Marknadskonkurrens: Konkurrensnivån bland banker är en annan betydande faktor. Hög konkurrens kan pressa ner räntorna eftersom banker strävar efter att attrahera kunder med fördelaktiga lånevillkor. Omvänt kan låg konkurrens ge bankerna mer utrymme att höja räntorna.
 • Reglering och lagstiftning: Strängare regleringar, som kapitalkrav och konsumentbeskydd, kan leda till att bankerna höjer sina räntor för att kompensera för ökade driftskostnader. Samtidigt kan lagar som främjar konkurrens och transparens i banksektorn bidra till att hålla räntorna nere.
 • Finansiella kriser: Finansiella risker och ekonomiska kriser har också inverkan på bolåneräntorna. Sådana perioder kan orsaka högre finansieringskostnader för bankerna, vilket ofta leder till högre bolåneräntor.

Fördelar med rörlig ränta 

Det finns flera fördelar med att välja rörlig ränta på ett bolån. En av de främsta fördelarna är den lägre genomsnittliga räntekostnaden över tid jämfört med fast ränta. Generellt tenderar rörlig ränta att vara lägre än fast ränta, vilket historiskt har lett till minskade totala räntekostnader för låntagare. Detta kan leda till betydande besparingar i ett långsiktigt perspektiv.

En annan viktig aspekt är att man som låntagare med rörlig ränta kan dra nytta av låga räntelägen utan extra kostnader, eftersom räntesatsen vid rörlig ränta kan justeras nedåt i takt med marknadens rörelser. Detta ger låntagaren möjlighet att dra nytta av lägre räntekostnader. Om låntagaren binder lånet till en fast ränta och marknadsräntorna sedan sjunker, kommer lånet att vara dyrare än det hade varit med rörlig ränta. Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att binda räntan vid exakt rätt tidpunkt, vilket vanligtvis resulterar i att den totala lånekostnaden blir lägre med rörlig ränta.

Flexibiliteten är en annan fördel med rörlig ränta, speciellt när det kommer till bolån. Med ett bolån som har rörlig ränta och en bindningstid på endast tre månader, får låntagaren möjlighet att göra extra inbetalningar, lägga om lånet, byta till en annan långivare eller till och med lösa hela lånet varje kvartal utan att behöva betala någon ränteskillnadsersättning.

Några fördelar med rörlig ränta är: 

 • Historiskt sett lägre genomsnittlig räntekostnad över tid jämfört med fast ränta.
 • Dra nytta av lägre räntor när marknadsräntorna sjunker.
 • Ingen ränteskillnadsersättning vid snabbare amorteringstakt eller lösen av lånet i förtid.
 • Högre flexibilitet och möjlighet att förhandla om lånet.

Nackdelar med rörlig ränta 

Nackdelarna med rörlig ränta på bolån omfattar flera viktiga aspekter, som alla bidrar till en ökad osäkerhet och potentiella ekonomiska risker för låntagaren. Den mest framträdande nackdelen är den inneboende osäkerheten, eftersom räntan kan variera över tid, finns det en risk för oväntade räntehöjningar. Detta kan leda till att månadskostnaderna för lånet blir högre än förväntat, vilket kan påverka låntagarens ekonomi. En oväntad höjning av räntan kan få betydande konsekvenser för hushållets ekonomi, och kan vara särskilt problematiskt för de som har små marginaler och liten ekonomisk buffert.

En annan potentiell nackdel är att om räntorna ökar under lånets löptid, kan de totala räntekostnaderna överstiga vad de skulle ha varit med ett fast räntelån, speciellt om det fast räntelånet togs ut under en period med låga räntor. Detta kan leda till att låntagaren i slutändan betalar mer för sitt lån än de initialt planerat.

Förutom de finansiella aspekterna kan osäkerheten kring rörlig ränta också leda till psykologisk stress, särskilt under ekonomiskt instabila tider. En låntagare som väljer att binda räntan vet vad lånet kommer att kosta varje månad, vilket kan vara en stor trygghet för den som har en ansträngd ekonomi.

Några nackdelar med rörlig ränta är: 

 • Risk för oväntade räntehöjningar.
 • Ansträngd ekonomi vid ökade räntekostnader.
 • Risk för högre total räntekostnad.
 • Psykologisk stress och mindre trygghet.
Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Tillfällen då rörlig ränta lönar sig 

Många faktorer spelar in i valet mellan fast och rörlig ränta och det finns flera situationer där ett bolån med rörlig ränta kan vara det mest fördelaktiga valet. En viktig faktor i beslutet mellan fast och rörlig ränta är det aktuella ränteläget. I ett scenario där räntorna antingen är på väg nedåt eller förväntas förbli låga, kan ett bolån med rörlig ränta vara att föredra.

Även för bolån där låntagaren planerar att sälja bostaden inom en relativt kort tidsram, kan rörlig ränta vara att föredra för att undvika potentiella kostnader för ränteskillnadsersättning, som tillkommer vid förtida återbetalning av ett lån med fast ränta.

En annan faktor som spelar in i valet mellan rörlig och fast ränta är låntagarens personliga ekonomiska situation och benägenhet att ta risker. Om låntagaren har tillräckliga ekonomiska marginaler för att klara av eventuella ökning av räntesatsen, har det historiskt sett visat sig vara mer fördelaktigt att välja rörlig ränta. 

Tillfällen då det kan vara fördelaktigt att välja rörlig ränta på ett bolån: 

 • Sjunkande eller stabilt lågt ränteläge.
 • Planerar att sälja sin bostad inom en snar framtid.
 • Har ekonomiska marginaler för att klara av potentiella räntehöjningar.
 • Vill ha möjlighet att förhandla om lånet eller byta långivare utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Fast och rörlig ränta på olika delar av bolånet 

Att dela upp ett bolån i olika delar med fast respektive rörlig ränta är en strategi som kan erbjuda fördelar. Det möjliggör för låntagaren att kombinera fördelarna med både fast och rörlig ränta. Genom att välja rörlig ränta för en del av lånet behålls flexibiliteten att anpassa sig efter det nuvarande ränteläget, medan man genom att binda resterande del av lånet till en fast ränta får större förutsägbarhet och stabilitet i månadskostnaderna. Den del av lånet som har fast ränta kan även delas upp i olika bindningstider. Denna strategi sprider ränterisken och hjälper låntagaren att balansera mellan stabilitet och flexibilitet.

För den del av bolånet som har rörlig ränta kvarstår möjligheten att öka amorteringstakten, förhandla om lånet eller byta långivare, utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Vanliga frågor om

Rörlig ränta

Hur fungerar rörlig ränta?Pil

Rörlig ränta justeras efter ränteläget och kan därför höjas och sänkas från månad till månad. Går ränteläget upp blir lånet dyrare och går ränteläget ner blir lånet billigare. Rörlig ränta på ett bolån har dock alltid en bindningstid på tre månader, och därför ändras räntesatsen mot låntagaren var tredje månad.

Vad innebär rörlig ränta?Pil

Rörlig ränta höjs och sänks i takt med räntemarknadens förändringar. En låntagare som väljer rörlig ränta på sitt bolån kan därför få olika månadskostnader på lånet. Vid lågt ränteläge blir räntekostnaderna billigare och vid högt ränteläge blir kostnaderna dyrare. Rörlig ränta på ett bolån binds dock alltid i tremånadersperioder. 

Vilka faktorer påverkar rörlig ränta?Pil

Rörlig ränta på bolån påverkas av flera faktorer: Riksbankens styrränta, bankernas finansieringskostnader och bruttomarginal. Även konkurrensen mellan bankerna samt regleringar och lagstiftning inom finanssektorn påverkar räntesatserna. Finansiella risker och kriser kan också påverka räntorna. 

Vad baseras rörlig ränta på?Pil

Banker baserar sin rörliga utlåningsränta på Riksbankens styrränta. Bankerna höjer och sänker även den rörliga räntan efter konjunktursvängningar, myndighetskrav och deras upplåningskostnader men också efter låntagarens situation vad gäller inkomst, bostadens belåningsgrad och marknadsvärde

Är rörlig ränta bra?Pil

Historiskt sett har rörlig ränta för bolån varit billigare än fast ränta över tid. Rörlig ränta innebär att räntan följer räntemarknadens svängningar vilket i sin tur innebär att låntagaren måste ha en privatekonomi som klarar eventuella ränteökningar. Rörlig ränta passar låntagare med goda ekonomiska förutsättningar som vill kunna amortera snabbare eller lösa in hela eller delar av lånet i förtid utan att betala ränteskillnadsersättning.

Vad är skillnaden mellan rörlig och bunden ränta?Pil

Skillnaden mellan rörlig och bunden (fast) ränta är att rörlig ränta kan förändras över tid i takt med det allmänna ränteläget, medan bunden ränta är fastställd och oföränderlig under en avtalad tidsperiod.

Ska man välja rörlig eller bunden ränta?Pil

Att välja mellan rörlig och fast ränta är ett beslut som bör ta hänsyn till flera olika faktorer, inklusive ens bedömning av framtida ränteutveckling, risktolerans och den egna ekonomin. Historiskt har rörlig ränta ofta varit mer ekonomiskt fördelaktig för de som kan hantera potentiella ränteökningar. Ett lån med rörlig ränta kan även vara ett bättre alternativ om man planerar att göra extra amorteringar eller sälja bostaden inom en snar framtid, eftersom man slipper ränteskillnadsersättning.

Artiklar om bolån (24)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare