Villkor och regler för bostadssäljare

Villkor och regler för bostadssäljare

Nedan följer användarvillkoren för privatpersoner och juridiska personer som vill sälja en bostad eller fastighet och inför det vill jämföra fastighetsmäklare och deras erbjudanden genom MäklarOfferters tjänst.

Användandet av tjänsten, det vill säga att skapa en förfrågan, medför acceptans av Användarvillkoren nedan.

Tjänsten är gratis för bostadssäljare!

Användarvillkor för bostadssäljare

1. Så fungerar tjänsten

1.1 MäklarOfferter Sverige AB (nedan ”MäklarOfferter”) driver webbsajten www.maklarofferter.se som är en tjänst där Bostadssäljare kan hitta och jämföra fastighetsmäklare och deras erbjudanden (nedan ”Tjänsten”).

1.2 Tjänsten riktar sig till privatpersoner och juridiska personer som vill jämföra fastighetsmäklare och deras erbjudanden (nedan ”Bostadssäljaren”) i syfte att sälja bostadsrätt, villa/småhus, tomt, radhus eller fritidshus (nedan ”Objekt”) inom en snar framtid.

1.3 Bostadssäljaren använder Tjänsten genom att på www.maklarofferter.se, eller hos MäklarOfferters samarbetspartners, lämna sina kontaktuppgifter samt uppgifter om Objektet som ska säljas.

1.4 MäklarOfferter kontrollerar att de mottagna uppgifterna är korrekta och att det föreligger ett försäljningsbehov.

1.5 Uppgifterna från Bostadssäljaren skickas sedan ut till anslutna fastighetsmäklare som bevakar den typen av Objekt.

1.6 Det är maximalt fem (5) fastighetsmäklare som kan hämta kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren och därefter kontakta Bostadssäljaren.

1.7 Bostadssäljaren kan på Tjänsten lämna omdömen om fastighetsmäklare.

2. MäklarOfferters rättigheter & åtaganden

2.1 MäklarOfferter äger rätt att neka Bostadssäljaren att använda Tjänsten om det saknas ett reellt försäljningsbehov inom en snar framtid.

2.2 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljaren saknar ett reellt försäljningsbehov inom en snar framtid.

2.3 MäklarOfferter äger rätt att neka Bostadssäljaren att använda Tjänsten om det saknas ett reellt behov att anlita fastighetsmäklare.

2.4 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljaren saknar ett reellt behov att anlita fastighetsmäklare.

2.5 MäklarOfferter äger rätt att, utan att ange skäl, neka eller ta bort förfrågningar som bedöms vara fiktiva eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

2.6 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om en förfrågan bedöms vara fiktiv eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

2.7 Omdömen som Bostadssäljaren genom Tjänsten lämnar om fastighetsmäklare och om Tjänsten tillhör MäklarOfferter.

2.8 Omdömen som Bostadssäljaren genom Tjänsten lämnar om fastighetsmäklare och om Tjänsten äger MäklarOfferter obegränsad rätt att publicera överallt.

2.9 Om MäklarOfferter för allmänheten publicerar omdömen om fastighetsmäklare eller om Tjänsten som Bostadssäljaren lämnat, så ersätter MäklarOfferter Bostadssäljarens efternamn med efternamnets första bokstav samt att Objektets gatunummer ej publiceras. Såvida inget annat skriftligt överenskommits mellan MäklarOfferter och Bostadssäljaren.

3. Bostadssäljarens rättigheter & åtaganden

3.1 För Bostadssäljaren är det kostnadsfritt att använda Tjänsten.

3.2 Bostadssäljaren förbinder sig inte till att välja någon av fastighetsmäklarna som Bostadssäljaren kommer i kontakt med genom Tjänsten.

3.3 Bostadssäljaren samtycker att MäklarOfferter och fastighetsmäklare kontaktar Bostadssäljaren via telefon.

3.4 Bostadssäljaren ansvarar för att kontrollera att den fastighetsmäklare som tar sig an Bostadssäljarens fastighetsförmedling är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen vid tidpunkten av förmedlingen.

3.5 Bostadssäljaren frånsäger sig all rätt att kräva MäklarOfferter på ersättning för ekonomisk skada, juridisk skada eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till användande av Tjänsten eller MäklarOfferters agerande i övrigt.

3.6 Bostadssäljaren frånsäger sig all rätt att kräva MäklarOfferter på ersättning för andra omkostnader än de som anges punkt 3.5.

3.7 Om information som Bostadssäljaren laddar upp på Tjänsten skulle leda till skadeståndsskyldighet för MäklarOfferter är Bostadssäljaren skyldig att hålla MäklarOfferter skadeslös eller ersätta MäklarOfferter för den skada som uppkommit.

3.8 Bostadssäljaren accepterar Användarvillkoren för bostadssäljare i sin helhet genom användande av Tjänsten.

4. Ansvarsfriskrivning

4.1 MäklarOfferter har ingen del i eventuella avtal eller andra juridiska eller ekonomiska mellanhavanden mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklare.

4.2 MäklarOfferter har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklare.

4.3 MäklarOfferter lämnar inga garantier avseende antalet fastighetsmäklare som väljer att kontakta Bostadssäljaren genom Tjänsten, det är dock maximalt fem (5) fastighetsmäklare som kan hämta kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren.

4.4 MäklarOfferter friskriver sig från all eventuell skada som kan uppstå genom Bostadssäljarens användande av Tjänsten.

5. Personuppgifter

5.1 För att kunna nyttja Tjänsten måste Bostadssäljaren lämna vissa personuppgifter som behöver lagras av MäklarOfferter. Enligt Personuppgiftslagen har Bostadssäljaren rätt att få ta del av information som MäklarOfferter lagrar om Bostadssäljaren. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Bostadssäljaren begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta då kundservice via e-post: info@maklarofferter.se.

5.2 Bostadssäljaren samtycker till att MäklarOfferter lagrar och vidareförmedlar Bostadssäljarens personuppgifter till de fastighetsmäklare som väljer att hämta loss kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren samt till MäklarOfferters samarbetspartners.

5.3 Bostadssäljarens personuppgifter som förmedlats till de fastighetsmäklare som valt att hämta loss kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren samt till MäklarOfferters samarbetspartners, ansvarar inte MäklarOfferter längre för.

6. Immateriella rättigheter

6.1 MäklarOfferter äger rätt att använda texter, bilder och annat material som Bostadssäljaren laddar upp på Tjänsten.

6.2 Bostadssäljaren är ensamt skyldig att kontrollera att material som Bostadssäljaren laddar upp på Tjänsten får användas och publiceras på Tjänsten enligt rådande lagar och förordningar, samt att inget upphovsrättsligt eller immaterialrättsligt överträdande görs.

5.3 Bostadssäljaren svarar själv straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt för uppladdat material. Materialet får ej vara kränkande, vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svenska lagar och förordningar.

7. Missbruk

7.1 Vid missbruk av tjänsten förbehåller sig MäklarOfferter att, utan att ange skäl, utesluta Bostadssäljaren från användande av Tjänsten.

7.2 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens agerande bedöms som missbruk.

7.3 Om Bostadssäljaren utför handlingar i syfte att försämra Tjänsten, förstöra MäklarOfferters anseende eller vilseleda anslutna fastighetsmäklare eller MäklarOfferter genom att exempelvis göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar med oriktig information eller göra förfrågningar utan intresse att anlita en fastighetsmäklare har MäklarOfferter rätt att, förutom att utesluta Bostadssäljaren, erhålla från bostadssäljaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

8. Ändringar av villkor

8.1 Användarvillkoren för bostadssäljare har MäklarOfferter rätt att, utan förvarning, ändra på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. Bostadssäljaren uppmanas att kontinuerligt hålla sig uppdaterade om MäklarOfferters Användarvillkor för bostadssäljare.

9. Tillämplig lag och tvist

9.1 Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

9.2 Tvist rörande användarvillkor och avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om parterna inte kan enas, ska tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. I det förenklade skiljeförfarandet hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska skiljenämnden bestå av en skiljeman.

9.3 Den part som förlorar tvistemålet ska betala sina egna samt motpartens rättegångskostnader.

9.4 Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.