Plan- och bygglag (PBL)

Plan- och bygglag (PBL)

I plan- och bygglagen (PBL) regleras all planläggning av byggande, vatten och mark. Den gör bland annat gällande att alla kommuner är skyldiga att upprätta översiktsplaner som innehåller föreskrifter om bygglov, detaljplaner med mera.