Löptid

Löptid

Löptiden för ett lån är den tiden som skuldebrevet löper med de givna villkoren. Det kan till exempel handla om en tid då ett lån har fast ränta, men det kan också innebära inom vilken tidsram hela lånet ska vara betalat.