Fastighet

Fastighet

I jordabalken beskrivs en fastighet som ett mark- eller vattenområde eller annan fast egendom med fastighetstillbehör i form av byggnader, anläggningar och växtlighet. Ej att förväxla med vad man i dagligt tal brukar benämna som fastigheter, i samband med byggnader och hus.