Byggnadsplan

Byggnadsplan

Byggnadsplan är en planform som implementerades som stadsplanelag i början av 1930-talet. I huvudsak användes byggnadsplaner i områden utanför städerna, som i fritidshusområden. Huvudmannaskapet är enskilt inom byggnadsplan, vilket betyder att fastighetsägarna har ett stort eget ansvar.