Ordlista

Ordlista för mäklar & fastighetsrelaterade ord

Här hittar du en lista med ord och tillhörande förklaringar, som vanligtvis förekommer i samband med bostadsköp och fastighetsförmedlingar.

Saknar du något ord eller har någon fråga om orden nedan, tveka inte att höra av dig till oss på info@maklarofferter.se.

A

Affektionsvärde

Det icke-ekonomiska värdet av en egendom brukar benämnas som affektionsvärde. Det är ett subjektivt värde baserat på känslor och personliga grunder. En värderare tar inte hänsyn till ett eventuellt affektionsvärde, utan utgår i regel från bruksvärde och marknadsvärde vid bedömningen av en egendoms ekonomiska värde.

Allmän plats

En allmän plats klassas i byggnadslagstiftningen som ett område avsett för gata, park eller torg. Det baseras på en stadsplan, byggnadsplan, detaljplan eller generalplan. En allmän plats är till för allmänheten, vilket innebär att vem som helst har tillträde till området.

Allmän väg

På en allmän väg är kommunen eller staten ansvarig väghållare. En allmän väg är byggd enligt väglagens föreskrifter.

Amortering

Läs om Amortering.

Andelslägenhet

När du köper en andelslägenhet köper du en del av ett hus. Du äger din egen lägenhet och står själv för eventuella reparationer och kostnader. Till skillnad från en bostadsrätt är du ensam ansvarig för kostnader relaterade till din lägenhet. Om något större behöver repareras betalar du kostnaden som motsvaras av ditt andelstal.

Anläggningssamfällighet

En anläggningssamfällighet uppstår när flera fastigheter går samman för att bygga och underhålla en gemensam anläggning. Samfälligheten ägs av fastigheternas ägare. Anläggningssamfälligheten ses som en del av fastigheten och kan inte överlåtas separat, så länge inte Lantmäteriet avskiljer andelen eller ägaren bestämmer sig för att överlåta delägarfastigheten.

Annuitet

Läs om Annuitet.

Annuitetslån

Om du har ett annuitetslån betalar du periodiskt ett fast belopp där ränta och amortering ingår. Med ett annuitetslån varierar inte bruttoutgiften under löptiden för lånet, utan samma belopp för ränta och amorteringar betalas varje period.

Anskaffningskostnad

Utgiften som förknippas med förvärvet av en tillgång kallas för anskaffningskostnad. Anskaffningskostnaden inkluderar alla kostnader som uppstår vid själva inköpet. Här ingår inköpspriset, men också andra kostnader som kan uppstå i samband med anskaffandet.

Anslutningsavgift

En anslutningsavgift uppstår när du behöver ansluta din nya fastighet till det kommunala avlopps- och vattennätet. Avgiften måste även betalas om du bygger ut en befintlig byggnad, så att till exempel antalet lägenheter blir fler. Avgiften täcker kostnaden för att upprätta en förbindelsepunkt mellan din fastighet och ledningarna för vatten och avlopp.

Ansvarsbesiktning

Vid en ansvarsbesiktning görs en grundlig besiktning av fastigheten för att fastlägga vem som bär ansvar för fel som har upptäckts.

Arrende

En fastighetsägare kan upplåta nyttjanderätten till mark och jord i utbyte mot värde i form av pengar, natura eller dagsverke. Den som arrenderar kallas för arrendator. Fastighetsägaren kan upplåta nyttjanderätten till en fysisk eller juridisk person.

Avgäld

Den årliga avgiften för en tomt kallas för avgäld. Den som har en tomträtt har rätt att använda tomten som en ägare. Den har även rätt att ta lån för fastigheten. Den årliga tomträttsavgiften, avgälden, betalas till fastighetsägaren.

Avgäldsperiod

Vid upplåtelse av en tomträtt ska en specifik tidsperiod för avgälden bestämmas. Under den bestämda tidsperioden ska avgälden, den årliga tomtavgiften, vara oförändrad.

Avlyft

När du bygger en ny bostad beviljas du ett byggnadskreditiv av banken. Byggnadskreditivet är en kredit för kostnader som relaterar till bygget. När byggnationen av bostaden är klar byts byggnadskreditivet ut mot ett bolån. Detta byte kallas för avlyft.

B

Belåningsgrad

Läs om Belåningsgrad.

Besiktning

Läs om Besiktning.

Besittningsskydd

Läs om Besittningsskydd.

Biarea

En bostads totala yta delas upp i två delar – boarea och biarea. Biarea är till exempel garage, pannrum och soprum som kan nås inifrån huset. Yta med begränsad användning, till exempel källarplan, räknas också som biarea.

Bindningstid

Bindningstiden på ett bolån påverkar hur mycket ditt lån kommer att kosta dig varje månad. Ofta gäller tumregeln att längre bindningstid innebär dyrare lån. För den som ändå vill vara säker kan räntan bindas i upp till 10 år hos de flesta banker. Man kan också välja att ha olika bindningstid på olika delar av lånet. Vilken bindningstid som är bäst för just ditt lån avgörs av förväntningar på marknaden och riskbenägenhet.

Biutrymme

Biutrymme är samlingsnamnet för de utrymmen som relaterar till själva boendet, men inte utgör själva boytan i en bostad. Exempel på biutrymmen är olika typer av förråd, uthus och garage. Biutrymmen räknas inte in i bostadens totala yta vid försäljning utan anges separat.

Boarea

Man brukar dela upp bostadens yta i två olika delar – boarea och biarea. Huvudregeln säger att boytan utgår ifrån varje våningsplans invändiga mått. Undantag från boarean invändigt är utrymmen där takhöjden är lägre än 190 cm. Utrymmen som inte nås via dörr, trappa, lucka med fällbar stege, permanent stege eller dörröppning räknas inte heller in i boarean.

Borgensman

Läs om Borgensman.

Borgenär

Ett annat ord för borgenär är fordringsägare. Borgenären är alltså den person som har en fordran på en annan. Motparten kallas för gäldenär. I bolånesammanhang är banken borgenär och låntagaren gäldenär.

Bostadsrätt

Läs om Bostadsrätt.

Bostadsrättsförening

Läs om Bostadsrättsförening.

Bottenlån

Läs om Bottenlån.

Boutrymme

Boutrymme är den delen av bostaden som utnyttjas för dagliga aktiviteter på våningsplan ovan jord. Ytan som utgör boutrymmet mäts inifrån och har vissa restriktioner. Till exempel ingår inte utrymmen med en takhöjd lägre än 1,90 m i boutrymme. Det gör inte heller svårtillgängliga utrymmen.

Brandförsäkringsvärde

Brandförsäkringsvärdet utgörs av värdet på ersättningen som försäkringsbolaget betalar ut vid brandskada.

Bruksarea

Bruksarean utgörs av samtliga våningsplans totala area på insidan av bostadens omslutande byggnadsdelar. Här ingår även förvaringsutrymmen som garderober och köksskåp. Värmekällor som element, kakelugnar, kaminer och värmepanna räknas också in i bruksarean. Vissa rumsskiljande väggar räknas också in, men inte pelare, skorstenar och liknande.

Bruksvärdehyra

Idag används ett hyressättningssystem som tar hänsyn till en fastighets och lägenhets övergripliga standard. Även utrustning i lägenheten och gemensamma utrymmen räknas in. Det kan handla om till exempel trapphus, gård och tvättstuga. Fler saker påverkar hyresförhandlingarna, såsom närhet till affärer och kommunikationer.

Bruttoarea

Bruttoarea är ett viktigt begrepp i sammanhang som hanterar fastighetsvärderingar, avgiftsberäkningar och planbestämmelser. Det utgörs av summan av samtliga våningsplans totala area, avgränsat mot de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

Bundet lån

Ett bundet lån har en fast räntesats under hela låneperioden. Fördelen med att ha ett bundet lån är att man vet hur mycket lånet kommer att kosta varje månad. Då är det enklare att planera hushållets ekonomi utifrån det. Ett bolån kan normalt sett bindas mellan 1–10 år.

Bygganmälan

För byggarbeten som inte kräver bygglov har byggherren krav på sig att göra en så kallad bygganmälan till byggnadsnämnden. Det kan till exempel handla om VVS-arbeten eller installation av en kamin. Innan byggarbetet får påbörjas ska byggherren få klartecken från byggnadsnämnden.

Bygglov

Läs om Bygglov.

Byggnad på ofri grund

En byggnad som uppförts på annans fastighet kalls för en byggnad på ofri grund. Byggnad på ofri grund räknas som lös egendom och kan inte intecknas. Om den ska belånas måste den istället pantsättas. Oftast har ägaren av byggnaden rätt att nyttja fastigheten i linje med ett nyttjanderättsavtal (så kallat arrende).

Byggnadskontroll

En kontrollant från myndigheterna gör en så kallad byggnadskontroll för att se till att bygget följer byggnadsritningar och beskrivningar.

Byggnadskreditiv

Ett stort byggnadsprojekt kräver finansiering. Ett så kallat byggnadskreditiv är en tillfällig kredit som banken betalar ut allteftersom bygget framskrider. När byggnaden står klar görs ett så kallat avlyft. Då ersätts byggnadskreditivet av en långsiktig kredit, med den nya byggnaden som säkerhet. Ett vanligt bolån helt enkelt.

Byggnadskvarter

Till skillnad från allmänna platser är byggnadskvarter till främst för de boende. De allmänna platserna behöver tillräckligt med utrymme för att räcka till parker, kommunikationer och annat. I byggnadskvarteren är planeringen mer fri, så länge byggande håller sig inom vissa av kommunen förutbestämda ramar för byggnadsanordningar.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnd kallas också för Stadsbyggnadsnämnden. Det är den nämnd som vår svenska Plan- och bygglag (PBL) ålägger för kommuner att sköta uppgifter som relaterar till byggnadsområdet. Varje kommun i Sverige måste ha en byggnadsnämnd. Arbetsuppgifterna handlar till exempel om att besluta om bygglov, ge rivningstillstånd och tillstånd att utföra större markarbeten.

Byggnadsplan

Byggnadsplan är en planform som implementerades som stadsplanelag i början av 1930-talet. I huvudsak användes byggnadsplaner i områden utanför städerna, som i fritidshusområden. Huvudmannaskapet är enskilt inom byggnadsplan, vilket betyder att fastighetsägarna har ett stort eget ansvar.

Byggnadsrätt

Byggnadsrätt är ett begrepp som används i bygg- och fastighetsutveckling. Det är rätten att uppföra en byggnad eller göra en tillbyggnad på en fastighet. Detaljplan, bygglov och förhandsbesked reglerar byggrätten.

Byggnadstillbehör

Läs om Byggnadstillbehör.

Byggnadstyp

Det finns många olika typer av byggnader, så kallade byggnadstyper. Plan- och bygglagen definierar en byggnad i allmänhet som en varaktig konstruktion försedd med tak och väggar, konstruerad på ett sätt som gör att människor kan uppehålla sig i den. Exempel på byggnadstyper är enbostadshus, tvåbostadshus, fritidshus, flerbostadshus och servicehus.

D

Detaljplan

Kommunen har ett dokument som visar den fysiska planeringen av hur ett avgränsat område ska bebyggas samt hur områdets mark- och vattenområde ska användas. Detta dokument kallas för detaljplan (tidigare byggnadsplan, stadsplan eller avstyckningsplan).

Diskonto

Diskonto kallades riksbankens officiella räntesats som kvartalsvis fastställdes av Riksgäldskontoret fram till den 30 juni 2002. Den användes för kreditinstitutens räntor och för att fastställa den lagstadgade dröjsmålsavgiften. Diskonto är nu ersatt av referensräntan.

Dolda fel

Läs om Dolda fel.

Driftkostnader

Läs om Driftkostnader.

Dödning

Om ett pantbrev på något sätt förlorats eller tappats bort kan man ansöka om dödning av pantbrevet, eller dödning av inteckningen med tillhörande pantbrev. Dödningen sker i två steg och ansökan kan göras på två olika sätt.

E

Effektiv ränta

En effektiv räntesats beräknas utifrån att räntan skulle betalas en gång per år, ofta med räntedagsbasen 360/360. Med effektiv årsränta syftar man på ränta och avgifter för en kredit, uttryckt i form av kreditbeloppets årliga räntesats.

Egendom

Ägaren av en egendom har makt över egendomen med rättsliga befogenheter som regleras genom lag, domstolspraxis och sedvanerätt. Egendomen är en ägodel som utgörs av en konkret och bestämd sak och är äganderättens föremål.

Eget kapital

För att slippa ta dyra blancolån när man ska köpa hus krävs en viss andel eget kapital. Det egna kapitalet kan användas som kontantinsats och bör täcka åtminstone 85 procent av försäljningsbeloppet.

Ekonomisk plan

Bostadsrätters ekonomiska förhållande beskrivs i dokument som kallas för ekonomisk plan. Där finns information om bildande och registrering av bostadsrättsföreningen. Den ekonomiska planen måste uppdateras när de ekonomiska förhållandena ändras.

Entrepenad

Man kan lämna ut hela eller vissa delar av ett byggnadsprojekt på entreprenad. Det innebär ett löfte att entreprenören ska utföra ett i förväg definierat arbete inom en viss tid, till ett förutbestämt pris. I regel är den beställaren som hanterar själva projekteringen.

Entresolplan

Entresol kallas ibland också för mezzanin eller mezzaninvåning. Det är en lägre typ av våning mellan två högre plan. Entresol har ofta små kvadratiska fönster och är vanligt förekommande i västerländsk arkitektur.

Etagelägenhet

En lägenhet som har två våningar i ett flerbostadshus brukar kallas för etagelägenhet.

Exekutiv försäljning

När en lös egendom eller fast pantsatt egendom tvångsmässigt sätts ut till offentlig försäljning sker en så kallad exekutiv försäljning. Försäljningen kan äga rum genom exekutiv underhandsförsäljning eller exekutiv auktion.

Exploateringsavtal

I fall där byggherren äger mark som planeras för exploatering krävs ett exploateringsavtal för att reglera relationen mellan byggherren och kommunen. I exploateringsavtalet fördelas ansvaret mellan de olika parterna, och detaljer kring exploateringens fortgång regleras.

Exploateringsgrad

Relationen mellan byggnadens bruttoarea (BTA) och fastigheten kallas för exploateringsgrad. Om bruttoarean är 2 000 kvm och fastigheten är 4 000 kvm är exploateringsgraden 0,5.

Exploateringsmark

Exploateringsmark är en obebyggd fastighet som är tänkt för bebyggelse och inte räknas som tomtmark.

Exploateringstal

Den bebyggda ytan, bruttoarean (BTA), delad på storleken av ett avgränsat område mark runtomkring kallas för exploateringstal. Det används som ett mått på tätheten i bebyggelse.

Expropriand

Den person som begär så kallad expropriation kalls för expropriand.

Expropriation

När staten eller en kommun tvångsinlöser en äganderätt eller servitutsrätt till en fastighet för att till exempel bygga en väg eller tillgodose annat allmänt intresse, kallas detta för expropriation.

Expropriationsersättning

För den vars äganderätt eller servitutsrätt tvångsinlöses av stat eller kommun vid expropriation utgår en ersättning kallad expropriationsersättning. I ersättning kan intrångsersättning, löseskilling eller annan ersättning ingå.

Expropriationstillstånd

För att kunna utföra expropriation och tvångsinlösa egendom eller sakrätt till fastighet krävs ett expropriationstillstånd.

F

Fast egendom och lös egendom 

Fast egendom är jord och indelas i fastigheter. Till fast egendom hör också tillbehör till fastighet. Fast egendom är alltså mark, byggnader, träd, stängsel och liknande. Till lös egendom räknas allt som inte klassificeras som fast egendom.

Fast lån

Ett fast lån har en fast ränta. Det betyder att räntesatsen håller samma nivå, att den är bunden, under en bestämd period.

Fastighet

Läs om Fastighet.

Fastighetsbeskrivning

Syftet med en fastighetsbeskrivning är att översiktligt beskriva information om en fastighet.

Fastighetsbevis

I ett fastighetsbevis finns uppgifter från den allmänna delen i fastighetsregistret, inskrivningsdelen från inskrivningsregistret och i vissa fall en del tilläggsinformation.

Fastighetsbok

I fastighetsboken finns varje registerfastighet från inskrivningsmyndighetens område med.

Fastighetsdatasystemet

Det rikstäckande fastighetsregistret samt lagfarts- och inteckningsregistret finns i ett databaserat system för fastigheter, kallat fastighetsdatasystemet (FDS). Där kan man få tillgång till data.

Fastighetskapital

Fastighetskapital brukar delas upp i lånat och eget kapital. Det utgör fastighetens totala värde och motsvarar i regel ofta marknadsvärdet.

Fastighetslån

Ett lån som tas för finansiering av tomträtt eller fastighet i utbyte mot pantbrevssäkerhet kallas för fastighetslån.

Fastighetsplan

En fastighetsplan ersätter tomtindelningen i byggnadslagen. Det är ett planinstitut omfattande ett område i en detaljplan. Här redovisas bestämmelser om markens fastighetsindelning, servitut, särskilda rättigheter, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar.

Fastighetsprissystem

Det system som används för utsökning och analys av uppgifter från lagfartsregistret gällande information om fastighetsöverlåtelser kallas för fastighetsprissystem.

Fastighetsregister

Läs om Fastighetsregister.

Fastighetsränta

En fastighets driftsnetto brukar kallas för fastighetsränta.

Fastighetsskatt

Läs om Fastighetsskatt.

Fastighetstaxering

Om det har skett några betydande förändringar på din fastighet eller om den är ny kan du få en särskild fastighetstaxering från Skatteverket. De använder fastighetsdeklarationens uppgifter för att beräkna fastighetens taxeringsvärde. Det ligger till grund för storleken på fastighetsskatt eller fastighetsavgift du behöver betala.

Fri grund

Fri grund är en tomt med äganderätt.

Förfallodag

Det datum då en fordran förfaller till betalning kallas för förfallodag. Det är den dag en faktura, ett lån eller en ränta senast ska vara betald.

Förhandsbesked

Den som planerar att starta ett byggprojekt som kräver bygglov kan först söka ett förhandsbesked. Då kan du ett tidigt skede få reda på möjligheten att bygga på platsen ens finns. Förhandsbeskedet ansöker man om hos kommunens byggnadsnämnd.

Förköpsrätt

Med förköpsrätt har en person företräde att köpa ett objekt framför andra köpare vid en eventuell försäljning. Ibland gäller förköpsrätten ett bestämt pris.

Förmedlingsuppdrag

Läs om Förmedlingsuppdrag.

Förmånsläge

Summan av det aktuella pantbrevet och alla underliggande pantbrev kallas för förmånsläge.

Förmögenhetsvärde

En bostadsrätts förmögenhetsvärde beräknas genom att ta bostadsrättens andel i föreningen och multiplicera det med nettoförmögenheten i bostadsrättsföreningen.

Försäljningspriset 

Läs om Försäljningspriset .

Förtidsinlösen

Den som vill lösa ett bundet lån innan villkorsperioden har löpt ut måste göra ett så kallat förtidsinlösen.

Förvärvstillstånd

Enligt jordförvärvslagen måste den som vill behålla ett förvärv av jordbruksfastighet få ett myndighetsmedgivande om förvärvstillstånd från länsstyrelsen.

G

Garanterad ränta

Den garanterade räntan garanterar att räntenivån på ett lån inte ska överstiga en viss nivå.

Garantibesiktning

Vid en garantibesiktning prövas förekomsten av fel som anmärkts vid slutbesiktningen av en entreprenad. Garantibesiktningen ska påkallas och verkställas inom garantitiden om inget annat har bestämts. Det är beställaren som betalar kostnaden för besiktningsmannen.

Gatubyggnadskostnad

Kostnader för anläggning eller förbättring av gator och allmänna platser för fastighetsägare inom en viss detaljplan. Kommunen tar beslut om gatubyggnadskostnad, som numera kallas gatukostnad.

Gatukostnad

Kommunen kan besluta att fastighetsägarna inom en viss detaljplan ska stå för kostnaderna för anläggning eller förbättring av gator och allmänna platser. Det gemensamma namnet för gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning är sedan 1982 gatukostnad.

Gemensamhetsanläggning

Läs om Gemensamhetsanläggning.

Genomförandebeskrivning

Till varje detaljplan krävs en tydlig genomförande beskrivning. Beskrivningen ska ange hur området i fråga ska bebyggas samt hur exempelvis vatten- och markområden ska brukas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är en administrativ angivelse av tidsrymden inom vilken en viss detaljplan ska genomföras.

Gravationer

Gravationer innefattar saker som belastar en fastighet. Det kan till exempel handla om pantbrev, nyttjanderätter och servitut.

Gravationsbevis

I en fastighets eller tomträtts gravationsbevis återfinns information om ägare och innehavare, servitut, inteckningar och annat. Beviset utfärdas av en inskrivningsmyndighet.

Grundavgift

Grundavgiften i ett hushåll täcker kostnader för avfallshantering. I grundavgiften ingår bland annat information, kundservice, fakturering, utveckling, planering och återvinningscentral. För villaägare inkluderar grundavgiften även grovavfall. I vissa fall ingår även mjukplastförpackningar och farligt avfall i grundavgiften.

Gäldenär

Gäldenär är ett annat ord för kredittagaren, det vill säga den skuldsatta personen.

H

Handpenning 

Läs om Handpenning .

Handpenningslån

Den som inte har råd att betala handpenningen själv kan ta ett handpenningslån. Det är ett kortsiktigt som ofta är dyrare än bostadslånet.

Hemul

Hemul, eller hemulansvar, innebär att säljaren tar ansvar för att det som har sålts verkligen har tillhört honom.

Hypotek

Hypotek är en slags värdehandling som låntagaren lämnar som pant till den som lånar ligger hos.

Hypoteksinstitut

Kreditinstitut som ger bottenlån kallas för hypoteksinstitut, hypoteksbank eller bostadskreditinstitut.

Hypotekslån

Den delen av bostadslånet som har bostaden som säkerhet kallas för hypotekslån.

I

Industribyggnad

Definitionen av en industribyggnad är att det är en byggnad som är särskilt avsedd för industriell verksamhet.

Inlösen

Trafikverket har rätt att göra inlösen av mark som behövs för väg- och järnvägsändamål. Husägaren får marknadsvärdet plus 25 procent påslag. Även flyttkostnaderna ersätts av staten. Målet är att fastighetsägaren ska gå igenom inlösenprocessen skadeslös.

Inomläge

Ett inomläge beskriver förmånsläget mellan ett pantbrev och andra pantbrev i en fastighet.

Insats

Insatsen, eller kontantinsatsen, som betalas vid ett bostadsköp ska uppgå till minst 15 procent av köpeskillingen. Om du köper en bostad för 2 000 000 kronor måste du alltså ha sparat ihop 300 000 kronor till insatsen.

Inskrivning

När du har tagit över en tomträtt eller fastighet ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav som ny ägare. Inskrivning kallas även lagfart. Inskrivningen ska göras inom tre månader efter köpet.

Inskrivningsbevis

Om din ansökan om inskrivning av tomträtt eller lagfart beviljas utfärdas ett inskrivningsbevis.

Inskrivningsmyndighet

Det myndighet som har hand om ärenden gällande inteckning, lagfart eller annan inskrivning kallas för inskrivningsmyndighet.

Inskrivningsregister

Vad som tidigare hette fastighetsbok och tomträttsbok har ersatts av ett så kallat inskrivningsregister. Registret först av tingsrätten och innehåller bland annat information om inteckningar, lagfarter samt inskrivningar av rättighetsupplåtelser.

Inteckning

Läs om Inteckning.

J

Jordabalken

Jordabalken (JB) hanterar rättsliga bestämmelser om fast egendom. Den nuvarande jordabalken innehåller uppdaterade regler gällande hyresrätt, fastighetsrätt med mera.

Jordabalksbesiktning

En jordabalksbesiktning omfattar hela köparens undersökningsplikt och är mer omfattande än exempelvis en överlåtelsebesiktning. I en jordabalksbesiktning ingår till exempel även VVS, ventilation och el.

Jämkning

Du som är anställd kan be arbetsgivaren att göra avdrag för preliminär A-skatt. Det kan till exempel bli aktuellt om du har avdragsgilla räntekostnader på ditt bolån.

K

Kalkylränta

Kalkylränta, eller diskonteringsränta som det ibland kallas, uttrycker vilket avkastningskrav som gäller på investerat kapital i form av en räntesats. Begreppet används till exempel vid investeringskalkylering då man vill kunna jämföra tidsskillda betalningars värde.

Kapitalkostnad

Den totala kostnaden för ett lån under en specifik period kallas för kapitalkostnad. I kapitalkostnaden ingår ränta, aviavgifter och uppläggningsavgifter.

Kapitalvinstberäkning 

I en kapitalvinstberäkning tar man reda på skillnaden mellan den avyttrade tillgångens ersättning minus utgifterna för avyttringen och det aktuella omkostnadsbeloppet.

Kedjehus

Till skillnad från radhus är kedjehus ofta skilda åt genom ett förråd, garage eller liknande. De är alltså mer friliggande än vanliga radhus.

Klyvning

Klyvning av fastighet innebär att mark som ägs av flera personer delas upp och ersätts av nya fastigheter. I regel behöver man inte ansöka om lagfart för de nybildade fastigheterna.

Konsolidera lån

Genom att konsolidera lån kan man minska sina totala räntekostnader och betala av sina skulder snabbare. Konsolideringen innebär att man lägger ihop flera lån med hög ränta till ett gemensamt lån med lägre ränta.

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (KPI) mäter prisutvecklingen för privat konsumtion och beräknas varje månad av Statistiska centralbyrån.

Kontantinsats

Läs om Kontantinsats.

Konvertering

När man bygger om en byggnad för att skapa nya bostäder kallas det för konvertering.

Kreditprövning

När du ansöker om ett lån eller kredit görs en kreditprövning på dig som låntagare. Då kontrolleras din betalningsförmåga för att kreditgivaren ska kunna ta ställning till hur dina möjligheter till återbetalning av lånet ser ut. Information som ingår i en kreditprövning är till exempel inkomst, utgifter, skulder och tillgångar.

Kvartersmark

Mark som inte är allmän plats eller vattenområde och som enligt detaljplan främst ska användas till bebyggelse för allmänt och enskilt ändamål kallas för kvartersmark.

Köpbevis

Den som köper en bostad kan få ett slags kvitto på att köpekontraktets villkor är uppfyllda. På detta köpebevis uppges namnet på den nye ägaren av bostaden.

Köpebrev

Läs om Köpebrev.

Köpekontrakt

Läs om Köpekontrakt.

Köpeskilling

Läs om Köpeskilling.

Köpeskillingskoefficient

Kvoten mellan fastighetens taxeringsvärde och köpeskillingen kallas för köpeskillingskoefficient.

Köpesumma

Läs om Köpesumma.

Köplagen 

I köplagen regleras köp av lös egendom. Bostadsrätter räknas till lös egendom, men inte till exempel villor. Det finns många skillnader mellan lagen om köp av fastighet och köplagen, så det är bra att vara påläst på båda inför ett eventuellt bostadsrättsköp.

L

Lagfart

Läs om Lagfart.

Lagfartbevis

Ett lagfartsbevis intygar äganderätten till en registrerad fastighet. På beviset kan man läsa om vilken lagfart som senast har beviljats på fastigheten och andra anteckningar som rör förvärv av den aktuella fastigheten, eller delar av den.

Lagfartskostnad

Läs om Lagfartskostnad.

Likvid

Hur likvid en person är berättar om vilka möjligheter denne har att betala sina skulder i tid. Likvida pengar är pengar som är direkt tillgängliga.

Likvidavräkning 

Läs om Likvidavräkning .

Likviddag

Den dagen då köparen måste betala fastigheten, det vill säga den dagen då säljaren tar emot betalning för fastigheten, kallas för likviddag.

Lokalarea

Bruksarean i lokalutrymmen kallas för lokalarea.

Lokalenhet

En lokalenhet är en nyttjandeenhet omfattande lokalutrymmen. Det kan till exempel handla om en kontorsenhet, skolenhet eller butiksenhet.

Lånebild

I lånebilden kan man få en översiktlig syn och sammanställning över lån och deras villkor.

Löptid

Löptiden för ett lån är den tiden som skuldebrevet löper med de givna villkoren. Det kan till exempel handla om en tid då ett lån har fast ränta, men det kan också innebära inom vilken tidsram hela lånet ska vara betalat.

Lös egendom

Läs om Lös egendom.

Löseskilling

Ersättningen som utgår vid expropriation av fastighet kallas för löseskilling. Löseskillingen ska uppgå till fastighetens marknadsvärde.

M

Marginalskatt

Marginalskatt är ett mått som visar den sista intjänade hundralappens skatt. Om du till exempel tjänar 30 000 kronor och får 100 kr i löneökning, blir skatteökningen 50 kr. Det innebär att marginalskatten är 50%. Sveriges marginalskatt är bland de högsta i världen.

Marklov

Om du vill göra en förändring som innebär att höjdläget på marken förändras på en fastighet eller allmän plats behövs marklov. Marklov kan även krävas om träd ska avverkas eller planteras.

Marknadshyra

När hyran inte begränsas via lagstiftning kommer fastighetsägare och hyresgäst själva överens om en hyra i ett hyresavtal. Den hyran kallas för marknadshyra.

Marknadsränta

En marknadsränta sätts utifrån utbud och efterfrågan. Det är den ränta en person är beredd att betala för en kredit.

Marknadssimulering

För att kunna bedöma ett rimligt pris på en bostad där det saknas relevant information om ortspriser kan man göra en marknadssimulering.

Marknadsvärde

Läs om Marknadsvärde.

Medlemsskapsansökan

För att bli del av en bostadsrättsförening krävs ett medlemskap. Medlemskapet ansöker du om i en medlemskapsansökan.

Medlemsskapsprövning

En medlemsskapsprövning brukar ske när en bostadsrätt byter ägare. Endast med vissa få undantag kan ett medlemskap nekas.

Månadsavgift

Att köpa en bostadsrätt innebär ett köp av rätten att utnyttja en bostad i en fastighet. Månadsavgiften för bostadsrätten går till föreningen och används till reparationer och underhåll av fastigheten.

N

Nominell ränta

Den nominella räntan utgörs av en procentsats av din totala låneskuld. Det är den ränta du varje år ska betala på ditt lån.

Nominellt värde

Ett nominellt värde uttrycks i löpande pengavärde.

Notariatlån

Ett notariatlån är ett lån från ett företag eller privatperson som övervakas av notariatavdelningen på en bank.

Nuvärdemetod

När en fastighet värderas enligt nuvärdemetoden är det dess förväntade avkastning som beräknas.

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov ska en situationsplan bifogas. Situationsplanen utgår från en nybyggnadskarta. Den får du av kommunen.

Nyproduktion

Nyproduktion är nybyggda bostäder och bostadsområden.

Nyttjanderätt

Läs om Nyttjanderätt.

Näringsfastighet

Alla fastigheter som ägs av en juridisk person räknas som näringsfastighet. Den skattemässiga definitionen av näringsfastighet är att alla fastigheter som inte räknas som privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter.

O

Obundet lån

Ett lån med rörlig ränta är ett obundet lån.

Ofri grund

Ofri grund innebär att en fastighet är arrenderad eller har tomträtt. Byggnader på ofri grund räknas som lös egendom, eftersom ägaren inte är samma som fastighetsägaren.

Områdesbestämmelser

I en områdesbestämmelse kan man läsa hur kommunen har reglerat användning av bebyggelse samt mark- och vattenområden.

Omslagsrevers

Omslagsrevers är en skuldförbindelse som anger panter och villkor. Det agerar omslag till pantsatt pantbrev.

Omsättningshyra

En lokalhyra som baseras på hyresgästens omsättning kallas för omsättningshyra.

Optionsrätt

En person med optionsrätt äger rätten att köpa eller sälja vid ett senare tillfälle.

Orginalskick 

En bostad i originalskick har sitt ursprungliga ytskikt och inredning bevarad.

Ortsprismetod

Det finns olika sätt att bedöma en bostads värde. Med hjälp av ortsprismetoden jämför man bostaden med liknande i området för att skapa en prisuppfattning.

P

Pant

En pant är en egendom som används som säkerhet för fordran.

Pantbrev / pantsatt lägenhet

Om du tar lån med din bostadsrätt som säkerhet blir din lägenhet pantsatt. Pantsättningen äger rum mellan långivare och bostadsrättsinnehavare.

Pantförskrivning

När man pantsätter ett objekt som inte kan överlämnas till panthavaren, till exempel en fastighet, görs en pantförskrivning. Den beskriver att något är satt i pant för ett lån.

Panträtt

Panträtt är en juridisk term som innebär rätten att realisera pant som har ställts som säkerhet för en fordran. Med pant menas den egendom som har pantsatts.

Pantsättning

Med pantsättning menas att bostaden står som säkerhet för det aktuella bolånet.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift är en administrationsavgift som tas ut av köparen om köpet av bostadsrätt ska finansieras genom banklån eller liknande. Syftet med avgiften är att täcka kostnaderna för arbetet med att anteckna pantsättning i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning.

Pantvärde

Det värde som långivaren beräknar kunna få ut vid en eventuell försäljning kallas för fastighetens pantvärde.

Permanentbostad

En bostad som utnyttjas för åretrunt-boende är en permanentbostad.

Plan- och bygglag (PBL)

I plan- och bygglagen (PBL) regleras all planläggning av byggande, vatten och mark. Den gör bland annat gällande att alla kommuner är skyldiga att upprätta översiktsplaner som innehåller föreskrifter om bygglov, detaljplaner med mera.

Planinstitut

I plan- och bygglagen (PBL) återfinns flera olika typer av planinstitut. Till exempel regionplan, översiktsplan och detaljplan. Planinstituten reglerar fysiska planers innehåll, rättsinverkan, tillkomst och användning.

Planterat underhåll

Planerat underhåll är sådana åtgärder som ligger i planeringen för underhåll av en bostadsrättsfastighet.

Privatbostad

Till privatbostadsfastighet räknas tomtmark som är avsedd att bygga en privatbostad på, småhus eller ägarlägenhet som används som privatbostad.

Privatlån / blancolån

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Den här typen av privatlån har ofta hög ränta.

R

Rak amortering

Rak amortering den vanligaste amorteringsformen. Om rak amortering används återbetalas lånet med samma summa varje betalningstillfälle. Skulden minskar alltså linjärt.

Real ränta

Som svensk får man dra av för delar av räntekostnaden i deklarationen. Därför kan man räkna fram en så kallad realränta som tar hänsyn till avdragen. När inflationen har varit hög i perioder har den faktiska realräntan ibland blivit negativ.

Realisationsvinst/-förlust

Skillnaden mellan erhållet försäljningspris och erlagt anskaffningspris för fast eller lös egendom är en redovisningsterm som ofta förknippas vid bostadsförsäljning. Skillnaden kan bli en så kallad realisationsvinst eller en realisationsförlust.

Realvärde

Det faktiska realisationsvärdet på en tillgång kallas för realvärde. Det kan också betyda värdet på tillgång när hänsyn har tagits till inflationen.

Regionplan

I en regionplan samarbetar flera kommuner för att planera och samordna markanvändningen i regionen. Regionplanen är inte bindande och regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Relaxation

När man gör ett avlyft av de pantbrev och inteckningar som finns för en fastighet görs en så kallad relaxation.

Revers

Revers är ett annat ord för skuldebrev. I reversen framgår det vem som är borgenär och gäldenär, storleken på skulden samt amorteringsplan.

Rivningslov

I områden med detaljplan krävs det oftast att man har ett rivningslov för att få riva delar av, eller hela, byggnader. Ibland kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden före rivning, även om det inte finns några krav på rivningslov.

Ränta

Priset för att låna pengar kallas ränta. Räntan betalas av den som lånar pengar till den som lånar ut pengar. Räntan kan vara fast eller bunden.

Räntebidrag

Man kan få beviljat statligt räntebidrag vid byggnadsarbeten av bostadstyp.

Räntebindningsperiod

Om man vill binda sitt lån med en fast ränta under en given period, kallas den perioden för räntebindningsperiod.

Ränteskillnadsersättning

Läs om Ränteskillnadsersättning.

Ränteändring

Om du har ett lån med rörlig ränta kan en ränteändring ske. Innan ändringen informerar långivaren dig som låntagare. Ränteändringen kan ha olika orsaker, som ökade upplåningskostnader, höjd reporänta med mera.

Rörlig ränta

För dig som har lån med rörlig ränta kan räntesatsen förändras från månad till månad. Ränteändringen sker av olika orsaker, som höjd reporänta eller ökade upplåningskostnader.

S

Samfällighet

Läs om Samfällighet.

Samtycke

En bostad som är en del av samboegendom (det vill säga har förvärvats av två personer i ett samboförhållande) kräver samtycke från båda parter inför en eventuell försäljning.

Saneringsfastighet

En fastighet inom saneringsområde kallas för saneringsfastighet. I vissa fall kan saneringsfastighet även betyda rivningsfastighet.

Serielån

Om man tar ett serielån ökar amorteringen successivt i en förutbestämd takt.

Servitut

Läs om Servitut.

Skuldebrev

I ett skuldebrev ges ett skriftligt löfte om att betala en viss skuld. Det är som ett slags kvitto till långivaren och ett bevis på att någon har en skuld. Ett annat ord för skuldebrev är revers.

Småhus

Småhus är små byggnader som fungerar som fritidshus eller året runt-bostad för enskilt hushåll. Småhus är vanligast i utkanter av städer, förorter, på landet eller i mindre samhällen.

Specialbyggnad

Specialbyggnad är en fastighetstyp som är skatte- och avgiftsfri. Det handlar till exempel om kulturbyggnader, allmänna byggnader, värmecentraler och distributionsbyggnader.

Stadgar

Varje bostadsrättsförening sätter upp sina egna stadgar som varje medlem måste följa. Utöver stadgarna finns det många regler och lagar som samtliga bostadsrättsföreningar i Sverige måste följa.

Stadsplan

De detaljplaner som upprättades före 1 juli 1987 kallades för stadsplan eller byggnadsplan. I stadsplanerna reglerades hur och vad man fick bygga.

Stamfastighet

När man delar upp mark genom avstyckning kallas den mark som avskiljs för styckningslott och den återstoden av fastigheten efter avstyckningen för stamfastighet.

Statlig kreditgaranti

Den statliga kreditgarantin förbättrar finansieringsmöjligheterna för byggherrar. Den statliga kreditgarantins syfte är att främja byggandet av fler bostäder.

Statliga bostadslån

Bolån som ges ut av statliga kreditgivare och banker kallas för statliga bostadslån. SBAB är den största statliga aktören på bostadsmarknaden.

Strimlade lån

När medlemmarna i en bostadsrättsförening tar upp lån motsvarande sina respektive delar i föreningens lån kan räntekostnaderna dras av. En förening kan inte göra ränteavdrag i lika stor utsträckning som privatpersoner kan, vilket är anledningen bakom så kallade strimlade lån. Lånen tas mot säkerhet av pantbrev i föreningens fastighet. Samma pantbrev kan användas av flera bostadsrättsinnehavare.

Stämpelskatt

Läs om Stämpelskatt.

Subventionsränta

Den räntesats som fastställs av Boverket och fungerar som underlag för beräkningen av den statliga räntesubventionen kallas för subventionsränta.

Säkerhet

För att minska kreditgivarens risker vid utlåning lämnar låntagaren en säkerhet. Det kan till exempel vara borgen, lös egendom eller fast egendom.

Säkerhetsbedömning

Den bedömning som kreditgivaren gör på låntagarens säkerhet kallas säkerhetsbedömning och ligger till grund för beslutet om lånet godkänns eller inte.

Säljarrevers

En ekonomisk uppgörelse i form av säljarrevers innebär att köparen betalar hela, eller en del, av köpeskillingen, över tid. Uppgörelsen skrivs mellan köpare och säljare.

Säljbeskrivning

Säljbeskrivning är en beskrivning av en bostad. Oftast är det fastighetsmäklaren som utformar beskrivningen. Säljbeskrivningen innehåller information från till exempel myndigheter och säljare.

Särskild fastighetstaxering

Skattemyndigheten skickar ut en fastighetsdeklaration till alla ägare av en fastighet som under året genomgått en större förändring. Förändringen kan till exempel vara nyinköpt mark eller beviljad ansökan om bygglov. Den nya fastighetsdeklarationen används för att besluta om ifall särskild fastighetstaxering är nödvändig.

T

Taxeringsenhet

I de flesta fall är taxeringsenhet detsamma som fastighet. Ibland räknas och taxeras flera fastigheter till samma enhet och räknas då som en och samma taxeringsenhet.

Taxeringsvärde

Läs om Taxeringsvärde.

Tillträdesdag

Den dag då köparen får tillträde till fastigheten kallas tillträdesdag. Eventuella lån och risker övertas av köparen och köpeskillingen ska vara betald (om inte annat har avtalats).

Tomtkarta

En karta som visar en fastighets område och gränser kallas för tomtkarta. Vissa tomtkartor som blivit inskannade finns tillgängliga på Lantmäteriets hemsida.

Tomträtt

Läs om Tomträtt.

Tomträttsavgäld

Läs om Tomträttsavgäld.

Topplån

Läs om Topplån.

Totalhyra

Totalhyra är hyran inklusive alla övriga kostnader som är relaterade till fastigheten. Till exempel vatten, fastighetsskatt och värme.

Totalt kapital

Totalt kapital kallas ibland också balansomslutning och är en ekonomisk term som visar ett företags tillgångar, mer specifikt summan av eget kapital och skulder.

U

Underhåll

Fastighetsägare betalar en avgift precis som om det hade varit en hyresbostad. Det kallas för underhåll. Fastighetsägare betalar för underhåll som till exempel sophämtning, gemensam uppvärmning och liknande.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken undersökningsplikt vid bostadsköp. Det innebär att köparen i efterhand inte kan kräva ersättning av säljaren för fel som borde ha hittats innan köpet. Ansvaret ligger på köparen.

Upplupen ränta

Räntekostnader som ännu inte har betalats men som räknas till nuvarande räkenskapsår kallas upplupen ränta. Motsatsen till upplupen ränta är förutbetald ränta.

Upplysningsskyldighet

Säljaren måste upplysa köparen om kända fel som köparen själv kan ha svårt att upptäcka. Säljare som undanhåller sådan information riskerar skadestånd.

Upplåtelse

Upplåtelse innebär att ägaren till en fastighet låter någon annan nyttja egendomen utan att äganderätten förändras, till exempel genom lån eller uthyrning.

Upplåtelseavgift

När en hyresrätt görs om till en bostadsrätt begärs ofta en kapitalinsats från bostadsföreningen. Upplåtelseavgiften brukar räknas som marknadspriset minus denna kapitalinsats.

Uppskovsavdrag

Den som ska sälja en bostadsrätt och samtidigt planerar att köpa en annan bostad kan ibland få uppskovsavdrag på den vinst som uppkommer vid försäljningen.

Utnyttjandetal

Den del av en fastighet som nyttjas kallas för utnyttjandetal.

V

Vakansgrad

Den del av en fastighet som inte nyttjas kallas för vakansgrad. Ett lägenhetshus på 10 lägenheter, 8 inneboende och 2 vakanta, har en vakansgrad på 20 procent.

Villahemförsäkring

En kombination av villaförsäkring och hemförsäkring kallas för villahemförsäkring. Man får då alla skydd som en hemförsäkring innebär och samtidigt försäkring för eventuella skador på villa och tomt.

Värdeintyg

Ett värdeintyg intygar om värdet på en fastighet och används exempelvis vid lagfartsansökan och beräkning av stämpelskatt.

Värdering

Läs om Värdering.

Värdeutlåtande

Den slutgiltiga bedömningen av en fastighets värde kallas för värdeutlåtande och utförs av en godkänd värderingsman.

Värdeår

Värdeår är ett begrepp som används vid uträkning av taxeringsvärdet på en fastighet. Eftersom att byggnadens ålder påverkar värderingen används värdeår för att skapa en mer rättvis bild för byggnader som fått större renoveringar och tillbyggnader.

Å

Årsavgift

Årsavgift betalas till en bostadsrättsförening som använder pengarna för underhåll av fastigheten. Vad som ingår i avgiften varierar beroende på vilken bostadsförening det gäller.

Årsredovisning

En bostadsrättförening är skyldiga att årligen sammanställa föreningens ekonomiska resultat i en årsredovisning. Föreningen går igenom årsredovisningen på årsstämman.

Återanskaffningskostnad

Återanskaffningskostnad är den kostnad som skulle uppstå för att bygga en kopia av en redan existerande (eller tidigare existerande) fastighet.

Återuppföranderätt

Återuppföranderätt är en typ av byggnadsrätt som innebär att man får bygga upp en fastighet som helt eller delvis förstörts sedan tidigare.

Ä

Ägarhypotek

Den situation som uppstår när ett pantbrev som bara har blivit pantsatt för en del av det totala beloppet, eller inte blivit pantsatt över huvud taget, kallas för ägarhypotek.

Ö

Öppen budgivning

Läs om Öppen budgivning.

Öresundsregionen 

Öresundsregionen är viktig för både Sverige och Danmarks ekonomiska utveckling och har ett varierat bostadsutbud. Öresundsregionen har skapat en utjämning av bostadsmarknaden på ömse sidor om Öresund.

Överhypotek

Ett ägarhypotek kan användas som säkerhet för andra lån om kreditgivaren tillåter det. Om kreditgivaren tillåter det kallas det överhypotek.

Överlåtelse

Överlåtelse av en bostadsrätt är möjligt och tydligt reglerat enligt svensk lag. Beroende på till exempel vem som ska få bostaden och varför kan reglerna se olika ut.

Överlåtelseavtalet 

Överlåtelseavtal är det avtal som skrivs när en fastighet ska byta ägare. Överlåtelsen kan ske som gåva eller köp.

Överränta

Amortering och andra betalningar som inte betalas i tid kan få ett räntepåslag. Denna ränta kallas överränta.

Översiktsplan

En översiktsplan är ett dokument som tas fram för att visa den långsiktiga planen för till exempel renovering eller bygge.

Övertagande

Vid exempelvis bodelning eller dödsfall kan det vara aktuellt med övertagande av bostad. Olika regler gäller beroende på situation.

Övrig area (ÖVA)

Alla utrymmen i en fastighet som inte brukar räknas till själva boytan, utan till drift eller kommunikation, kallas övrig area. Hissar och trappor räknas som ÖVA.