Villkor och regler för profiler och omdömen

Villkor och regler för profiler och omdömen på MäklarOfferter

Nedan följer användarvillkoren för omdömen, mäklarprofiler och företagsprofiler på MäklarOfferter.

1. Så fungerar profiler och omdömen på MäklarOfferter

1.1 MäklarOfferter Sverige AB (org.nr. 556843-6298 och nedan ”MäklarOfferter”) driver webbsajten www.maklarofferter.se som är en tjänst där användare kan leta och jämföra fastighetsmäklare och deras respektive erbjudanden (nedan ”Tjänsten”).

1.2 MäklarOfferter tillhandahåller på Tjänsten en katalog (nedan ”Katalogen”) med mäklarbyråer/mäklarkontor/mäklarföretag (nedan ”Mäklarbyråer”) och registrerade fastighetsmäklare (nedan ”Fastighetsmäklare”).

1.3 Katalogen består av webbsidor där:

A. Mäklarbyråer får en egen webbsida med information och omdömen om den egna mäklarbyrån (nedan ”Företagsprofilen”) samt,

B. Fastighetsmäklare får en egen personlig webbsida med information och omdömen om sig själva (nedan ”Mäklarprofilen”).

1.4 Användare kan på Tjänsten läsa och lämna omdömen om Mäklarbyråer och Fastighetsmäklare.

2. Ändring av Företagsprofilen & Mäklarprofilen

2.1 Endast behöriga firmatecknare för en Mäklarbyrå, eller den som behöriga firmatecknare har gett fullmakt, får ändra innehållet i Företagsprofilen.

2.2 Oavsett vem som ändrar innehållet i Företagsprofilen, så är det Mäklarbyrån samt behöriga firmatecknare för Mäklarbyrån som är ansvariga för innehållet.

2.3 Endast Fastighetsmäklaren som Mäklarprofilen handlar om, eller den som Fastighetsmäklaren har gett fullmakt, får ändra innehållet i Mäklarprofilen.

2.4 Oavsett vem som ändrar innehållet i Mäklarprofilen, så är det Fastighetsmäklaren som Mäklarprofilen handlar om som är ansvarig för innehållet.

2.5 Mäklarbyråer, behöriga firmatecknare samt Fastighetsmäklare som Mäklarprofilen handlar om benämns nedan gemensamt för ”Profilinnehavaren”.

3. Acceptans av villkoren

3.1 Profilinnehavaren accepterar villkoren i Villkor och regler för profiler och omdömen på MäklarOfferter i sin helhet genom att skapa, ändra eller uppdatera Företagsprofilen/Mäklarprofilen.

4. Innehåll i Företagsprofilen & Mäklarprofilen

4.1 Profilinnehavaren ansvarar för att innehållet i Företagsprofilen/Mäklarprofilen ska vara laglig, sanningsenlig och etiskt korrekt.

4.2 Profilinnehavaren får inte i Företagsprofilen/Mäklarprofilen referera, länka eller på annat sätt hänvisa till andra sajter än sin egen hemsida.

4.3 Profilinnehavaren får inte marknadsföra andra tjänster än sina egna mäklartjänster i Företagsprofilen/Mäklarprofilen.

4.4 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra när Företagsprofilen/Mäklarprofilen bryter mot dessa villkor och äger rätt att utan förvarning eller motivering ändra eller ta bort delar av eller hela Företagsprofilen/Mäklarprofilen.

5. Upphovsrätt & immateriella rättigheter

5.1 Profilinnehavaren garanterar och ansvarar för att Profilinnehavaren har laglig rätt att använda och publicera bilder, texter samt annat material som Profilinnehavaren laddar upp på Tjänsten och på Företagsprofilen/Mäklarprofilen.

5.2 Profilinnehavaren ger MäklarOfferter rätt att på Tjänsten, i e-mailutskick, samt i andra marknadsföringskanaler använda av Profilinnehavaren uppladdat material i syfte att marknadsföra Profilinnehavarens och MäklarOfferters tjänster.

5.3 Profilinnehavaren är ensamt skyldig att kontrollera att material som Profilinnehavaren laddar upp på Tjänsten får användas och publiceras på Tjänsten enligt rådande lagar och förordningar, samt att inget upphovsrättsligt eller immaterialrättsligt överträdande görs.

5.4 Profilinnehavaren svarar själv för att uppladdat material inte är kränkande, vilseledande eller i övrigt inte förenligt med svenska lagar och förordningar.

5.5 MäklarOfferter ansvarar inte för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som en följd av felaktigt eller otillåtet användande av bilder och texter som Profilinnehavaren laddar upp på Tjänsten och på Företagsprofilen/Mäklarprofilen.

6. Omdömen

6.1 Omdömen om Fastighetsmäklare och Mäklarbyråer som omdömeslämnare lämnar på MäklarOfferter skyddas av upphovsrättslagen och MäklarOfferter har en exklusiv, obegränsad och oåterkallelig licens att använda omdömena. Detta avtal innebär inte att Profilinnehavaren har någon rätt till omdömena.

6.2 Omdömen som lämnats på MäklarOfferter får Profilinnehavaren inte publicera på andra omdömessajter.

6.3 Profilinnehavaren får använda och publicera MäklarOfferters omdömen om sig själv, så länge det tydligt framgår att omdömet kommer från MäklarOfferter. Om omdömet publiceras digitalt, t.ex. på en hemsida, så måste en länk till www.maklarofferter.se publiceras tydligt tillsammans med omdömet, såvida Profilinnehavaren inte använder någon av MäklarOfferters tekniska lösningar för digital publicering av omdömen. I sådant fall får Profilinnehavaren inte ändra eller ta bort innehållet i den tekniska lösningen för digital publicering.

6.4 Vid publicering eller användning av omdömen i strid med punkterna 6.2 - 6.3 ovan utgår ett vite om 50 000 kr per tillfälle och omdöme.

7. Personuppgifter

7.1 Det som sägs i punkterna 7.2 - 7.3 gäller endast om Profilinnehavaren inte är en juridisk person.

7.2 MäklarOfferter har en Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner Profilinnehavaren att MäklarOfferter använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Profilinnehavaren godkänner också att MäklarOfferter använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

7.3 Profilinnehavaren kan närsomhelst återkalla sitt lämnade samtycke, i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

7.4 Om Profilinnehavaren använder MäklarOfferters funktion för insamling av omdömen genom att till MäklarOfferter förmedla personuppgifter till de som omdömen ska inhämtas ifrån, eller i övrigt överlämnar personuppgifter till MäklarOfferter, så ansvarar Profilinnehavaren för att samtycke finns från de personer som överlämnande personuppgifter avser, samt att alla lagar och regler gällande hantering och lagring av personuppgifter följs, på motsvarande sätt som enligt MäklarOfferters Personuppgiftspolicy.

8. Ansvarsfriskrivning

8.1 MäklarOfferter friskriver sig från all eventuell skada som kan uppstå till följd av publicering och exponering av Företagsprofilen/Mäklarprofilen.

8.2 MäklarOfferter friskriver sig från all eventuell skada som kan uppstå på grund av innehållet i Företagsprofilen/Mäklarprofilen eller i lämnade Omdömen.

8.3 MäklarOfferter tar inget ansvar för vilka uppgifter som lämnas av omdömeslämnare och är inte part i något förmedlingsavtal eller annat avtal mellan omdömeslämnaren, eventuell köpare av bostad och Profilinnehavaren.

8.4 MäklarOfferter kan inte garantera att uppgifterna i Företagsprofilen/Mäklarprofilen är korrekta. Om informationen är felaktig eller ofullständig kan Profilinnehavaren begära att informationen ska rättas. Begäran kan ske till kundservice via e-post: info@maklarofferter.se.

8.5 Profilinnehavaren har ingen rätt till ersättning från MäklarOfferter för ekonomisk, rättslig eller annan skada till följd av omständigheter som kan uppstå till följd av publicering och exponering av Företagsprofilen/Mäklarprofilen eller i övrigt härledas till användande av Tjänsten eller MäklarOfferters agerande i övrigt. Profilinnehavaren frånsäger sig all rätt att kräva MäklarOfferter på ersättning för ekonomisk, rättslig eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till användande av Tjänsten, Företagsprofilen/Mäklarprofilen eller MäklarOfferters agerande i övrigt.

9. Missbruk

9.1 Om Profilinnehavaren använder Företagsprofilen/Mäklarprofilen i strid med dessa villkor förbehåller sig MäklarOfferter att, utan att ange skäl, utesluta Profilinnehavaren från Tjänsten.

9.2 Det är strikt förbjudet att ändra Företagsprofilen/Mäklarprofilen om man inte är Profilinnehavaren, eller inte har fått Profilinnehavarens godkännande, oavsett hur man har kommit över möjligheten att ändra Företagsprofilen/Mäklarprofilen. MäklarOfferter loggar IP-adresser, händelser och inloggningar.

9.3 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Profilinnehavarens agerande är i strid med dessa villkor.

9.4 Om Profilinnehavaren utför handlingar i syfte att försämra Tjänsten, försämra MäklarOfferters anseende eller vilseleda Tjänstens användare eller MäklarOfferter har MäklarOfferter rätt att, förutom att utesluta Profilinnehavaren, erhålla från Profilinnehavaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst eller, om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

10. Ändringar av villkor

10.1 Användarvillkoren i Villkor och regler för profiler och omdömen på MäklarOfferter uppdateras av MäklarOfferter från tid till annan, både på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. Profilinnehavaren uppmanas att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om MäklarOfferters Villkor och regler för profiler och omdömen på MäklarOfferter.

11. Tillämplig lag och tvist

11.1 Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

11.2 Tvist rörande användarvillkor och avtal med MäklarOfferter ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

11.3 Dessa villkor ersätter inte andra eventuella avtal mellan Profilinnehavaren och MäklarOfferter. Om det finns andra avtal ska MäklarOfferters Villkor och regler för profiler och omdömen på MäklarOfferter gälla i det avseendet avtalet inte reglerar dessa förhållanden. Vid motstridiga villkor ska eventuella andra avtal ha företräde framför MäklarOfferters Villkor och regler för profiler och omdömen på MäklarOfferter.